Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka mediów - współczesne wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-SME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka mediów - współczesne wyzwania
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 0.50 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W02, DK2_W04, DK2_W13, DK2_U17

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań medioznawczych.

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej (pod względem zarówno metodologicznym, jak i merytorycznym) z zakresu etyki komunikacji/mediów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą:

1. na temat medioznawstwa, jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

2. faktów, procesów społecznych i reguł nimi rządzących w zakresie komunikowania,

3. w zakresie zasad i norm etycznych

oraz

4. doskonalenie kompetencji językowych w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności

5. przekazanie umiejętności porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz

popularyzowania wiedzy.

Literatura:

Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Włocławek 1997.

Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk 2010.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowcy, Włocławek 2001.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków 2018 (książka dostępna online: https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/135880835/Agnieszka%C2%A0Szymanska%2C+Malgorzata%C2%A0Lisowska-Magdziarz%2C+Agnieszka+Hess+(red).+METODY+BADAN+MEDIOZNAWCZYCH+I+ICH+ZASTOSOWANIA.pdf/5b8957cd-6880-435d-a4fe-7a4325ba08d9).

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student:

1. w zakresie wiedzy:

W02 - ma pogłębioną wiedzę na temat medioznawstwa, jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

W04 - ma pogłębioną faktów na temat procesów społecznych i reguł nimi rządzących w zakresie komunikowania,

W13 - ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych;

2. w zakresie umiejętności:

U17 - ma umiejętności językowe w zakresie nauki o mediach zgodne

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: posiada pogłębioną

umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów

i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz

popularyzowania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Można wymienić poszczególne kryteria oceniania:

Efekt W02:

- na ocenę bardzo dobrą – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia z medioznawstwa, zna w stopniu doskonałym jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; analizuje te pojęcia, porównuje, dokonując samodzielnie syntezy na temat różnych teorii medioznawczych, opracowuje wybrane zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu;

- na ocenę dobrą – student definiuje większość pojęć z medioznawstwa, zna jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; analizuje te pojęcia, porównuje, dokonując samodzielnie syntezy na temat różnych teorii medioznawczych, objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu medioznastwa i podaje przykłady;

- na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre pojęcia z medioznawstwa, zna jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi z pomocą i podpowiedzią nauczyciela, objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu medioznastwa i podaje kilka przykładów, wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie komunikowania, opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu.

Efekt W04:

- na ocenę bardzo dobrą – student definiuje samodzielnie wszystkie fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie komunikowania, analizuje te pojęcia, porównuje, dokonując samodzielnie syntezy na ten temat, opracowuje wybrane zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu;

- na ocenę dobrą – student definiuje większość pojęć z nauk społecznych, faktów, procesów społecznych i reguł nimi rządzących w zakresie komunikowania, analizuje te fakty, zjawiska, porównuje, dokonując z pomocą nauczyciela syntezy na ten temat, podaje przykłady;

- na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie komunikowania, objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z tego zakresu, podaje kilka przykładów, opracowuje podstawowe zagadnienia społeczne, korzysta z literatury przedmiotu z podpowiedzią nauczyciela.

Efekt W13:

- na ocenę bardzo dobrą – student zna, wymienia zasady i normy etyczne, potrafi je omówić, porównać, wyciągnąć wnioski, podać przykłady ich nadużyć w konkretnych sytuacjach pracy dziennikarskiej, opracowuje wybrane zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu;

- na ocenę dobrą – student definiuje większość zasad i norm etycznych, analizuje te zasady, porównuje, dokonując samodzielnie syntezy na ten temat, objaśnia większość terminów, zjawisk z problematyki etycznej, podaje przykłady dobrych praktyk i nadużyć natury etycznej w dziennikarstwie, korzysta z literatury przedmiotu;

- na ocenę dostateczną – student wymienia i definiuje niektóre zasady i normy etyczne, z pomocą nauczyciela je analizuje, podaje przykłady dobrych etycznie praktyk w dziennikarstwie oraz nadużyć etycznych.

Efekt U17

- na ocenę bardzo dobrą – student wykazuje doskonałe umiejętności językowe w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy;

- na ocenę dobrą – student ma umiejętności językowe w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu dobrym, w większości przypadkach ma pogłębioną umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy;

- na ocenę dostateczną – student ma umiarkowane, dostateczne umiejętności językowe w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej pod względem metodologicznym, a także merytorycznym.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do nauk o komunikacji społecznej i mediach.

2. Czym jest praca dyplomowa? - ogólne uwagi, wprowadzenie (omówienie uchwały Rady Wydziału WT UKSW na temat przebiegu studiów ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych na temat przebiegu seminarium naukowego).

3. Temat, tytuł pracy, formułowanie problemu i celu badawczego.

4. Znaczenie źródeł, kwestia ich doboru, omówienie szczegółowe źródeł w kontekście doboru metod i technik badawczych (2 x 1,5 godz.).

5. Metody i techniki badawcze w naukach o komunikacji społecznej i mediach (4 x 1,5 godz.).

6. Literatura przedmiotu i pomocnicza (gdzie jej szukać? W jaki sposób dobierać?).

7. Struktura i plan pracy.

8. Czym jest plagiat? Omówienie szczegółowe wytycznych na ten temat obowiązujących na WT UKSW.

9. Konstrukcja "Wstępu" i "Zakończenia" pracy dyplomowej.

10. Styl naukowy w pracy dyplomowej.

11. Najczęściej popełniane błędy w pracach dyplomowych oraz mocne strony pracy dyplomowej - najważniejsze elementy pracy, które stanowią o jej wysokiej i dobrej jakości.

Literatura:

Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Włocławek 1997.

Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk 2010.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowcy, Włocławek 2001.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków 2018 (książka dostępna online: https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/135880835/Agnieszka%C2%A0Szymanska%2C+Malgorzata%C2%A0Lisowska-Magdziarz%2C+Agnieszka+Hess+(red).+METODY+BADAN+MEDIOZNAWCZYCH+I+ICH+ZASTOSOWANIA.pdf/5b8957cd-6880-435d-a4fe-7a4325ba08d9).

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej pod względem metodologicznym, a także merytorycznym.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do nauk o komunikacji społecznej i mediach.

2. Czym jest praca dyplomowa? - ogólne uwagi, wprowadzenie (omówienie uchwały Rady Wydziału WT UKSW na temat przebiegu studiów ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych na temat przebiegu seminarium naukowego).

3. Temat, tytuł pracy, formułowanie problemu i celu badawczego.

4. Znaczenie źródeł, kwestia ich doboru, omówienie szczegółowe źródeł w kontekście doboru metod i technik badawczych (2 x 1,5 godz.).

5. Metody i techniki badawcze w naukach o komunikacji społecznej i mediach (4 x 1,5 godz.).

6. Literatura przedmiotu i pomocnicza (gdzie jej szukać? W jaki sposób dobierać?).

7. Struktura i plan pracy.

8. Czym jest plagiat? Omówienie szczegółowe wytycznych na ten temat obowiązujących na WT UKSW.

9. Konstrukcja "Wstępu" i "Zakończenia" pracy dyplomowej.

10. Styl naukowy w pracy dyplomowej.

11. Najczęściej popełniane błędy w pracach dyplomowych oraz mocne strony pracy dyplomowej - najważniejsze elementy pracy, które stanowią o jej wysokiej i dobrej jakości.

Literatura:

Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Włocławek 1997.

Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk 2010.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowcy, Włocławek 2001.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków 2018 (książka dostępna online: https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/135880835/Agnieszka%C2%A0Szymanska%2C+Malgorzata%C2%A0Lisowska-Magdziarz%2C+Agnieszka+Hess+(red).+METODY+BADAN+MEDIOZNAWCZYCH+I+ICH+ZASTOSOWANIA.pdf/5b8957cd-6880-435d-a4fe-7a4325ba08d9).

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

Wymagania wstępne:

Na pierwszym roku termin oddania pierwszego rozdziału: 14 czerwca 2022 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie się pisania pracy dyplomowej: 60 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

Konsultacje: 90 godz.

SUMA GODZIN: 210 = 7 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej (pod względem zarówno metodologicznym, jak i merytorycznym) z zakresu etyki komunikacji/mediów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą:

1. na temat medioznawstwa, jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

2. faktów, procesów społecznych i reguł nimi rządzących w zakresie komunikowania,

3. w zakresie zasad i norm etycznych

oraz

4. doskonalenie kompetencji językowych w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności

5. przekazanie umiejętności porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz

popularyzowania wiedzy.

Literatura:

Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Włocławek 1997.

Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk 2010.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowcy, Włocławek 2001.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków 2018 (książka dostępna online: https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/135880835/Agnieszka%C2%A0Szymanska%2C+Malgorzata%C2%A0Lisowska-Magdziarz%2C+Agnieszka+Hess+(red).+METODY+BADAN+MEDIOZNAWCZYCH+I+ICH+ZASTOSOWANIA.pdf/5b8957cd-6880-435d-a4fe-7a4325ba08d9).

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie się pisania pracy dyplomowej: 60 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

Konsultacje: 90 godz.

SUMA GODZIN: 210 = 7 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej (pod względem zarówno metodologicznym, jak i merytorycznym) z zakresu etyki komunikacji/mediów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą:

1. na temat medioznawstwa, jego miejsca w systemie nauk i przedmiotowych oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

2. faktów, procesów społecznych i reguł nimi rządzących w zakresie komunikowania,

3. w zakresie zasad i norm etycznych

oraz

4. doskonalenie kompetencji językowych w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności

5. przekazanie umiejętności porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz

popularyzowania wiedzy.

Literatura:

Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Włocławek 1997.

Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk 2010.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowcy, Włocławek 2001.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków 2018 (książka dostępna online: https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/135880835/Agnieszka%C2%A0Szymanska%2C+Malgorzata%C2%A0Lisowska-Magdziarz%2C+Agnieszka+Hess+(red).+METODY+BADAN+MEDIOZNAWCZYCH+I+ICH+ZASTOSOWANIA.pdf/5b8957cd-6880-435d-a4fe-7a4325ba08d9).

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)