Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Medioznawstwo: główne nurty w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-WMME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Medioznawstwo: główne nurty w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W01, DK2_W04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie wybranych myślicieli i badaczy, mających istotne znaczenie dla rozwoju nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do nauk o komunikacji społecznej i mediach

2. Harold Innis i teoria "the bias of communication"

3. Technika a rozwój człowieka; mit maszyny (Lewis Mumford)

4. Koncepcja Jacquesa Ellula w ujęciu medioznawczym

5. Walter Jackson Ong, czyli o słowie poddanym technologii

6. Medium is the massage (Marshall McLuhan)

7. Derrick de Kerckhove

8. Ekologia mediów, technopol (Neil Postman)

9. Teoria wirtualności (Pierre Lévy)

10. Teoria "medium", mediatyzacja, "No sense of place” (Joshua Meyrowitz)

11. Teoria komunikowania masowego (Denis McQuail)

12. Teoria społeczeństwa sieci (Manuel Castells)

13. Nowe nowe media (Paul Levinson)

14. Polscy medioznawcy i ich kierunki badań (2 godz.)

Literatura:

Castells M., Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. Sebastian Szymański, Warszawa 2008.

Innis H., The bias of communication, University of Toronto Press Toronto, Ontario 1951.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

McLuhan M., Wybór pism, Warszawa 1975.

McLuhan M., Wybór tekstów – Marshall McLuhan, Poznań 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

McQuail D., Teoria komunikacji masowej, Warszawa 2019.

Mumford L., Technics and civilization, Harcourt Brace, New York 1934.

Laskowska M., Marcyński K., Media ecology – (un)necessary research perspective in media studies „Mediatization Studies” 2019.

Laskowska M., Marcyński K., Perspektywa badawcza ekologii mediów w teologii mediów i komunikacji, w: 25-lecie studiów dziennikarskich na UKSW, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, s. 137-155.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

"Studia Medioznawcze"

"Zeszyty Prasoznawcze"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DK2_W01 - zna poszerzoną terminologię z zakresu nauk o

mediach, rozumie ich źródła.

DK2_W04 - zna dogłębnie fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie głównych nurtów kultury światowej i polskiej (XX-XXI w.) oraz komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na zajęciach, egzamin końcowy (ustny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)