Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Słownictwo religijne w przekazach medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-WMSR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Słownictwo religijne w przekazach medialnych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Treści programowe:

 Teolingwistyka – definicja, obszar badań

 Język religijny – definicje, pole badawcze, cechy, odmiany funkcjonalne

 Język religijny publicystyczny – porównanie stylu dziennikarzy religijnych (np. Żychiewicz, Turowicz, Hennelowa, Turnau, Hołownia, Terlikowski)

 Słownictwo religijne w związkach frazeologicznych, przysłowiach i derywatach związanych z religią – metaforyczny sens, kontekst użycia w tekstach dziennikarskich

 Biblizmy jako „skrzydlate słowa”

 Rola frazeologizmów związanych z religią w rekonstrukcji językowego obrazu świata

 Frazeologizmy związane z religią w przekazie uczuć emocji, wierzeń i zwyczajów

 Słownictwo religijne w relacjach prasowych, komentarzach, nagłówkach i lidach – warianty, odcienie znaczeniowe, konteksty zastosowań

 Religijne pojęcia językowe w języku potocznym

Pełny opis:

Cel zajęć:

 Poszerzenie zasobu słownictwa religijnego studentów

 Doskonalenie językowych umiejętności studentów/przyszłych dziennikarzy w zakresie prawidłowego stosowania słownictwa religijnego

 Zdobycie umiejętności identyfikowania odmian języka religijnego, jego konotacji i stylu wypowiedzi dziennikarzy religijnych

 Podniesienie sprawności komunikacyjnych z użyciem słownictwa religijnego

 Nabycie umiejętności rozpoznawania określonych wyrażeń leksyki religijnej jako związków frazeologicznych i ustalania ich znaczenia

Literatura:

Bajerowa I., Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1994, nr 3, s. 11–17.

Bajerowa I., Szanse języka religijnego w świecie kultury masowej, [w:] Teologia – kultura – współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 99–113.

Bartmiński J., Językowe odstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2002.

Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010.

Jezierska E.J., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2008, z. 1, s. 214–219.

Kucharska-Dreiss E., Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, [w:] Język religijny dawniej i dziś VI, red. E. Mikołajczyk, T. Węcławski, Poznań 2004, s. 23–30.

Makuchowska M., Miejsce języka religijnego w typologii współczesnych odmian polszczyzny, [w:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Wujka, red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów 1999, s. 176–189.

Makuchowska M., Styl religijny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1992, s. 449–466.

Mikołajczak S., Rybka M., Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze, „Poznańskie Studia Polonistyczne” Ser. Językoznawcza T. 20 (2013), z. 2, s. 145–158.

O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988.

Pankiewicz R., Sztuka rozmawiania z Bogiem, Modlitwa a teoria komunikacji, Kraków 2009.

Pawlikowska A., Sacrum w profanum. Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej, Wrocław 2012.

Wojtak M., Styl religijny w perspektywie genologicznej, [w:] Język religijny dawniej i dziś, t. 1, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2004, s. 104–113.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Surfując po internecie w poszukiwaniu Boga... Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów 2006.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, rozdz. 8 Język religijny, s. 107–126.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład monograficzny - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)