Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DMI-ET1
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://cewjwuu
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W08

TMA_W10

TMA_W17

TMA_U04

TMA_U13

TMA_K07

Skrócony opis:

MS TEAMS KOD ZESPOŁU cewjwuu

Treści merytoryczne:

Wyjaśnienie etyki jako dyscypliny filozoficznej;

rozwój koncepcji myśli etycznej - eudajmonizm, deontonomizm i personalizm - w rozwoju historycznym; rola sumienia i prawa w życiu moralnym; moralność ludzkiego działania.

Cel przedmiotu:

Znajomość etycznej interpretacji działania; poznanie myśli etycznej, poznanie etycznych uzdolnień osoby ludzkiej i jej działania.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw nauk humanistycznych, w tym filozoficznych;

zdolność interpretacji ludzkiego działania.

Pełny opis:

WYKŁAD (w ramach jednego wykładu realizacja dwóch jednostek szczegółowych):

1. Określenie etyki i jej stosunek do dyscyplin pokrewnych

2. Spór o normę moralności: eudajmonizm, deontologizm, biologizm, personalizm

3. Podstawowe pojęcia etyczne: dobro i zło, czyn ludzki – co sprawia, że czyn jest dobry?, decyzja, norma etyczna, sumienie, wolność, odpowiedzialność, intuicja wartości

4. Określenie natury człowieka

5. Sąd sumienia i jego struktura

6. Pojęcie cnoty w systemie etycznym Sokratesa

7. Odzwierciedlenie teorii duszy w etyce, teorii państwa i koncepcji wychowania obywatelskiego u Platona

8. Idea dobrego życia u Arystotelesa

9. Arystotelesowskie rozumienie cnoty i zasada złotego środka

10. Główne idee etyki stoickiej – człowiek wobec przeciwności losu

11. Naturalistyczna wizja człowieka u epikurejczyków – rozumienie przyjemności

12. Sceptyzycm i główne założenia etyczne szkoły

13. Etyka św. Augustyna

14. Rola intencji w myśli P. Abelarda

15. Podstawy etyki i rola pokory u św. Bernarda

16. Główne założenia etyczne filozofii żydowskiej i arabskiej

17. Podstawy etyczne, struktura “Summy” i pojęcie dobra u św. Tomasza

18. Główne tezy nominalizmu u W. Ockhama

19. Zasady: cel uświęca środki i zasada mniejszego zła - N. Machiavelli

20. T. Hobbes i koncepcja zachowania własnej osoby

21. D. Hume i rola zmysłu moralnego

22. I. Kant i główne założenia deontonomizmu - imperatyw kategoryczny – problematyka szczęścia (czego naprawdę pragniemy?)

23. G. W. F. Hegel i dialektyczna koncepcja etyki

24. Główne założenia i krytyka etyki K. Marksa. Problem ważności norm moralnych u F. Engelsa

25. Postawa ironisty u S. Kierkegaarda

26. K. Jaspers i teoria sytuacji granicznych

27. “Zła wiara” i “człowiek skazany na wolność” u J. P. Sartre’a

28. Filozofia wartości i główne idee etyczne

29. Etyka niezależna - T. Kotarbiński

30. Główne idee etyki personalistycznej: J. Maritain, E. Mounier, K. Wojtyła

Metody oceny:

Egzamin ustny

Literatura:

- T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974;

- T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993;

- V. J. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek, wyd. Krupski i Spółka 1994;

- K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin 1991;

- P. Jaroszyński, Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 1997;

- W. Szewczuk, Sumienie, Warszawa 1988;

- R. Tokarczuk, Klasycy praw natury, Lublin 1988.

- Encyklika Jana Pawła II "Fides et ratio"

- Encyklika Jana Pawła II "Veritatis splendor"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MS TEAMS KOD ZESPOŁU cewjwuu

Zajęcia w semestrze zimowym odbywają się stacjonarnie. W przypadku wzrostu zagrożenia pandemicznego dopuszcza się możliwość całkowitego przejścia na formę online. Również przy założeniu formy stacjonarnej dopuszcza się formę równoległą online w sytuacji konieczności izolacji, odbycia kwarantanny oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Wtedy udział w seminarium odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii (TMA_W09)

EK 2 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych (DL_W21)

w zakresie umiejętności:

EK 3 - posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów (TMA_U02)

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 4 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05)

Ek 5 - identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznym (TMA_K06)

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Razem: 60 godz. = 2 ECTS

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii”

Na ocenę:

Ndst (2): nie zna podstawowych pojęć z zakresu filozofii

Dst (3): zna kluczowe pojęcia, teorie z zakresu filozofii

Db (4): poprawnie definiuje i omawia podstawowe teorie, nurty filozoficzne

Bdb (5): ma precyzyjnie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii

EK nr 2 określany jako „posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych”

Na ocenę:

Ndst (2) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu zasad i norm etycznych

Dst (3): zna kluczowe zasady i normy etyczne

Db (4): poprawnie definiuje i omawia zasady i normy etyczne

Bdb (5): precyzyjnie zna i omawia zasady i normy etyczne

EK nr 3 określany jako „posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów”

Na ocenę:

Ndst (2): nie posiada podstawowych umiejętności badawczych w zakresie teologii

Dst (3): poprawnie prezentuje wyniki badań, jednakże bez umiejętności ich analizy

Db (4): efektywnie prezentuje wyniki, dokonuje ich analizy, potrafi prowadzić i uczestniczyć w dyskusji nad osiągniętymi wynikami

Bdb (5): potrafi efektywnie prezentować, analizować, przedyskutować osiągnięte wyniki, a także zaproponować ewentualne dalsze badawcze modyfikacje

EK nr 4 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów”

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości, nie jest zdolny do rozwiązywania bardziej złożonych problemów

Dst (3): posiada dostateczną świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Db (4): ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Bdb (5): ma świadomość złożoności rzeczywistości, rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów i co więcej jest do tego zdolny

EK nr 5 określany jako „identyfikuje i rozstrzyga dylematy - zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne - związane z życiem indywidualnym i społecznym”

Ndst (2): nie identyfikuje dylematów doktrynalnych oraz etyczno-moralnych

Dst (3): identyfikuje doktrynalne i etyczno-moralne - związane z życiem indywidualnym i społecznym

Db (4): identyfikuje i rozstrzyga dylematy - zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne - związane z życiem indywidualnym i społecznym;

Bdb (5): wyciąga wnioski i postulaty związane z dylematami doktrynalnymi i etyczno-moralnymi

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- egzaminu ustnego

- obecności na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalna liczba nieobecności - 3 (warunek zaliczenia).

wykład, praca samodzielna nad tekstem, dyskusja - próba rozstrzygania konkretnych dylematów etycznych na podstawie zdobytej wiedzy

Obecność na zajęciach (30 godzin)

Przygotowanie prezentacji (15 godzin)

przygotowanie bieżące do wykładów (15 godzin)

Razem 60 godzin - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)