Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania i realizacja projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-BRP
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania i realizacja projektów
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H2A_W03,

H2A_W05,

H2A_U01,

H2A_U02,

H2A_K01,


Wymagania wstępne:

podstawowe informacje na temat pozyskiwania informacji oraz podstawowa umiejętność z zakresu formułowania celi naukowych.

Skrócony opis:

Realizowane treści dotyczą budowania kompetencji i umiejętności pozyskiwania źródeł finansowych dla celów naukowych. W ramach zajęć studenci uczą się myśleć projektowo, budować harmonogram zadań i plan kroków milowych w kontekście osiągania celi naukowych. Uczą się formułować poprawnie cele główne i szczegółowe, kompletować stan badań oraz konstruować budżet w odniesieniu do potrzeb realizowanych zadań. Po zajęciach student ma rozeznanie w dostępnych projektach grantowych i potrafi je wykorzystać do osiągania celi naukowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne są podzielone wg następującego schematu:

1. Części pozamerytoryczne badań i realizacji projektów:

1.1. Potencjalne źródła finansowania badań naukowych i projektów,

1.2. Stan wiedzy nt. potencjalnego tematu badań naukowych,

1.3. Dorobek naukowy kierownika projektu,

1.4. Dokumentacja konkursowa.

2. Elementy składowe wniosku:

2.1. Cel naukowy projektu (problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze),

2.2. Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej),

2.3. Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk),

2.4. Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywana w badaniach),

2.5. Literatura,

2.6. Budżet projektu.

3. Recenzja projektu.

Literatura:

Materiały dostępne na stronie internetowej Biura Badań Naukowych UKSW:

https://bbn.uksw.edu.pl/szkolenie

W szczególności:

T. Janus, Wnioski grantowe bez tajemnic.

T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe.

Regulaminy projektów dostępne na platformach:

NCN, NCBiR, MEiN,

System OSF, EBOI, WITKAC

Efekty kształcenia i opis ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach,

20 godzin - przygotowanie tzw. "skróconego opisu projektu badawczego",

10 godzin - przygotowanie się do testu wiedzy,

------------

60 godzin = 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu obejmować będzie dwie składowe:

- pisemną pracę na wybrany przez Studenta temat.

-- praca przygotowana zostanie wg schematu tzw. krótkiego opisu projektu zgodnie z wytycznymi NCN-u.

-- co najwyżej (sic!) pięciostronnicowa praca pisemna w języku polskim zawierająca:

1) cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze);

2) znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej);

3) koncepcję i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk);

4) metodykę badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach)

5) wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione w opisie projektu, zawierające pełne dane bibliograficzne).

-- zawarcie wszystkich powyższych punktów, w tym odniesienie się do literatury tematu, jest obowiązkowe i brak któregokolwiek jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

-- maksymalna objętość: 5 stron A4.

-- dopuszczalne formatowanie tekstu: marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, krój Times New Roman lub ekwiwalentny, rozmiar min. 11 punktów, pojedyncza interlinia.

- drugim elementem jest test jednokrotnego wyboru z treści merytorycznych przedstawianych podczas spotkań.

Skala ocen:

- projekt: 60%,

- test: 40%.

0-50,99% - ndst,

51-60,99% - dst,

61-70,99% - dst+,

71-80,99% - db,

81-90,99% - db+,

91-100% - bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Ciećko
Prowadzący grup: Szymon Ciećko
Strona przedmiotu: http://98syfia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

powstaje

kod do zajęć na TEAMS x2g0l2z

Pełny opis:

powstaje

kod do zajęć na TEAMS x2g0l2z

Literatura:

Materiały szkoleniowe na stronie Biura Badań Naukowych UKSW

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Żukowska-Gardzińska
Prowadzący grup: Dominika Żukowska-Gardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omawiane treści dotyczą budowania kompetencji i umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji do celów naukowych. W trakcie kursu studenci uczą się myśleć projektowo, budować harmonogram zadań i plan kamieni milowych w kontekście osiągania celów naukowych. Uczą się poprawnie formułować cele główne i szczegółowe, uzupełniać stan badań. Po zajęciach student ma rozeznanie w dostępnych projektach grantowych i potrafi je wykorzystać do osiągnięcia celów naukowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne są podzielone wg następującego schematu:

1. Części pozamerytoryczne badań i realizacji projektów:

1.1. Potencjalne źródła finansowania badań naukowych i projektów,

1.2. Stan wiedzy nt. potencjalnego tematu badań naukowych,

1.3. Dorobek naukowy kierownika projektu,

1.4. Dokumentacja konkursowa.

2. Elementy składowe wniosku:

2.1. Cel naukowy projektu (problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze),

2.2. Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej),

2.3. Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk),

2.4. Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywana w badaniach),

2.5. Literatura,

2.6. Budżet projektu.

3. Recenzja projektu.

Literatura:

Materiały dostępne na stronie internetowej Biura Badań Naukowych UKSW:

https://bbn.uksw.edu.pl/szkolenie

W szczególności:

T. Janus, Wnioski grantowe bez tajemnic.

T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe.

Regulaminy projektów dostępne na platformach:

NCN, NCBiR, MEiN,

System OSF, EBOI, WITKAC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)