Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-CHFS
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W02

TMA_W26

TMA_U01

TMA_U28

TMA_K03

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach omawiane są główne kierunki filozofii starożytnej i średniowiecznej. Celem zajęć jest poznanie podstawowych informacji o najbardziej znanych filozofach w owych epokach.

Pełny opis:

Podczas prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z głównymi filozofami reprezentującymi swoje epoki, oraz z najbardziej wpływowymi prądami i koncepcjami, które powstały wśród omawianych postaci od VII wieku przed narodzeniem Chrystusa do XII wieku po n. Chr. Zajęcia rozpoczną się od ukazania powstania filozofii w kręgu kultury greckiej. Następnie zostaną omówione poglądy filozofów przed sokratejskich, którzy poszukiwali przyczyn istnienia świata by przejść do takich osób jak Sokrates, Platon oraz Arystoteles, którzy wywarli największe znaczenie na kształtowanie się filozofii europejskiej. Epokę starożytną zamkną rozważania na temat stoików, których centralną postacią będzie Marek Aureliusz. Filozofia średniowieczna natomiast to przekrój takich myślicieli jak Robert Grosseteste, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu oraz Kartezjusz, a także ich głównych idei. Ćwiczenia mają na celu wyłonienie podstawowych filozoficznych zagadnień z omawianych epok, ukazanie najważniejszych idei, rozwoju myśli filozoficznej oraz jej wpływu na kształtowanie się kultury w kręgu cywilizacji europejskiej.

Literatura:

Podczas zajęć analizowane będą fragmenty następujących dzieł:

1. Jean Pierre Vernant – Źródła myśli greckiej

2. Starożytna filozofia przyrody – atomizm Demokryta

3. Platon – Teajtet

4. Platon – Fedon

5. Platon – Państwo, Prawa

6. Arystoteles – Metafizyka

7. Arystoteles – Etyka Nikomachejska

8. św. Augustyn – O naturze dobra

9. św. Augustyn – Wyznania

10. św. Tomasz z Akwinu – Traktat o Bogu

11. św. Tomasz z Akwinu – Traktat o człowieku

12. Wilhelm Ockham – Suma logiczna

13. Kartezjusz – Rozprawa o metodzie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- studenci potrafią operować terminologią filozoficzną

- rozumieją wpływ filozofii na uformowanie obecnej kultury

- znają wybranych filozofów epoki starożytnej i średniowiecznej oraz ich główne idee

Umiejętności:

- studenci potrafią analizować teksty filozoficzne, które wywodzą się z pism filozofów starożytnych i średniowiecznych

- wiedzą jak argumentować koncepcje filozoficzne

- potrafią odnieść się w swoich wypowiedziach do omawianych filozofów oraz ich myśli

Kompetencje społeczne:

- studenci mają świadomość spuścizny filozoficznej, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się kultury europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

- obecność

- aktywny udział w zajęciach

- prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)