Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-JLAC1
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W03

TMA_W27

TMA_U15

TMA_U19

TMA_U22

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Student poznaje podstawy klasycznej łaciny oraz łacinę liturgiczną. Po skończonym kursie student powinien posiadać umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów z języka łacińskiego na poziomie średnio zaawansowanym, cytować ze zrozumieniem sentencje i zwroty łacińskie, rozumieć rolę języka łacińskiego w kształtowaniu kultury europejskiej, w tym jej wpływ na język polski i inne języki europejskie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina Novissima", Warszawa 2012 (podręcznik i preparacje)

Słownik łacińsko-polski (K. Kumaniecki, J. Korpanty) lub "A. Jougan "Słownik kościelny łacińsko-polski"

Literatura uzupełniająca:

"Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny" opr. W. Kądziela, Warszawa 2005.

"Biblia Sacra Vulgata" (różne wydania)

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia konieczna jest: aktywna obecność studenta na zajęciach, zaliczenie na pamięć zestawu sentencji łacińskich i wskazanych przez wykładowcę modlitw po łacinie, zaliczenie wszystkich kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w trakcie nauki. Student ma prawo opuścić w semestrze 2 zajęcia bez usprawiedliwienia. Kolejne nieobecności mogą skutkować niezaliczeniem semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina Novissima", Warszawa 2012 (podręcznik i preparacje)

Słownik łacińsko-polski (K. Kumaniecki, J. Korpanty) lub "A. Jougan "Słownik kościelny łacińsko-polski"

Literatura uzupełniająca:

"Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny" opr. W. Kądziela, Warszawa 2005.

"Biblia Sacra Vulgata" (różne wydania)

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

W przypadku przejścia na tryb online zajęcia będą odbywać się w aplikacji MS Teams. Natomiast niezależnie od trybu nauczania wszystkie zaliczenia będą odbywać się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina Novissima", Warszawa 2012 (podręcznik i preparacje)

Słownik łacińsko-polski (K. Kumaniecki, J. Korpanty) lub "A. Jougan "Słownik kościelny łacińsko-polski"

Literatura uzupełniająca:

"Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny" opr. W. Kądziela, Warszawa 2005.

"Biblia Sacra Vulgata" (różne wydania)

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska, Jadwiga Siewko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)