Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-LAC2
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W03

TMA_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Pierwszy rok - początkujący

Drugi rok – średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

1.Umiejętność prawidłowego odczytywania tekstów łacińskich

2.Tłumaczenie średnio trudnych tekstów łacińskich z pomocą słownika

3.Wyrobienie umiejętności ogólnotranslatorskich.

Wymagania wstępne:

1. Dobra znajomość języka wykładowego;

2. Znajomość podstawowych pojęć z gramatyki języka ojczystego na poziomie maturalnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.miejsce łaciny w rodzinie języków

2.zasady czytania (głoski a litery, akcenty)

3.deklinacja rzeczowników przymiotników, zaimków, liczebników, imiesłowów

4.czasownik= odmiany w czasach, trybach stronach

5.podstawowe wiadomości o nieodmiennych częściach mowy

6.składania

7.konstrukcje gramatyczne - ACI, abl. Absolutus, supinum itp

8.zdania podrzędne

9.Rzym w starożytności (położenie, urzędy, dzieje, kultura dnia codziennego)

Metody oceny:

I rok : zaliczenie (semestr zimowy), kolokwium (semestr letni)

II rok : zaliczenie (semestr zimowy), egzamin (semestr letni)

WARUNKI ZALICZENIA

1. Obecność na zajęciach (można opuścić zajęcia 2 razy w semestrze).

2. Aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

3. Zaliczenie wszystkich kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w trakcie trwania semestru.

4. Nauczenie się na pamięć wybranych modlitw po łacinie.

Literatura:

O. Jurewicz, L.Winniczuk, J. Żuławska JĘZYK ŁACIŃSKI Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych., Wydawn. Naukowe PWN – wydania po 1990 r.

GRAMATYKI

„Gramatyka opisowa języka łacińskiego” Jan Wikarjak, Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

„Gramatyka Łacińska” M. Auerbach, K. Dąbrowski, wyd. nowe opracował M. Golias, Warszawa

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

„Repertorium Linguae Latinae” ks. A. Baron, Kraków 1991, Wydawnictwo Św. St. B.M. Archidiec. Krakowskiej

. SŁOWNIKI

. „Słownik łacińsko- polski” wg H. Mengego i H. Kopii oprac. K. Kumaniecki, PWN

. „Mały słownik łacińsko- polski” red. naukowy J. Korpanty, Wydawnictwo Szkolne PWN

„Mały słownik polsko- łaciński” red. naukowy L. Winniczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna grecko-łacińskie korzenie terminologii nauk teologicznych, posiada podstawową umiejętność uwzględniania w

badaniach źródeł w języku łacińskim, potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student przy pomocy słownika tłumaczy na

poprawną polszczyznę średnio trudny tekst łaciński. Rozumie rolę łaciny w kształtowaniu się kultury europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Lektorat języków starożytnych - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Lektorat języków starożytnych - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)