Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteromistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-PHD
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteromistyczna
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W01

TMA_W03

TMA_W06

TMA_U11

Wymagania wstępne:

nie dotyczySkrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie z pierwszym zbiorem ksiąg Starego Testamentu: Pięcioksięgiem (Tora) oraz pierwszym zbiorem z działu tzw. ksiąg historycznych: deuteronomistycznym dziełem historycznym.

Zajęcia obejmują wprowadzenie do Pięcioksięgu oraz historiografii biblijnego Izraela, objaśnienie poszczególnych zbiorów wraz z ich kontekstem historycznym, literackim i teologicznym, omówienie poszczególnych ksiąg i najważniejszych tematów teologicznych tam zawartych.

Pełny opis:

Wykłady obejmują zagadnienia takie jak:

1. Pięcioksiąg w kanonie (hebrajskim i greckim) Starego Testamentu.

2. Dzieje powstania Pięcioksięgu. Współczesny stan badań nad genezą zbioru. Problemy literackie. Autorstwo i datacja. Struktura literacko-teologiczna zbioru.

3. Idee przewodnie Pięcioksięgu.

4. Księga Rodzaju (I)

5. Księga Rodzaju (II)

6. Księga Rodzaju (III)

7. Księga Wyjścia

8. Księga Kapłańska

9. Księgi Liczb i Powtórzonego Prawa

10. Księgi historyczne w kanonie hebrajskim i greckim ST. Specyfika historiografii biblijnej.

11. Deuteronomistyczne dzieło historyczne – wprowadzenie. Tło historyczno-polityczne tego okresu.

12. Teologiczny zamysł historiografii deuteronomisty - hermeneutyczny klucz do lektury dziejów Izraela.

12. Księga Jozuego.

13. Księga Sędziów.

14. Pierwsza i Druga Księga Samuela.

15. Pierwsza i Druga Księga Królewska.

Literatura:

Pięcioksiąg:

- Hebrajsko-polski Stary Testament – Pięcioksiąg. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, oprac. i wstęp A. KUŚMIREK, Prymasowska Seria Biblijna (PSB) 22, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2003.

- T. BRZEGOWY, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, Academica 27, Biblos, Tarnów 1998.

- J. LEMAŃSKI, Pięcioksiąg dzisiaj, Studia Biblica 4, Kielce 2002.

- J. ST. SYNOWIEC, Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa, Kraków 2000.

- J. ST. SYNOWIEC, Na początku. Wybrane zagadnienia Pięcioksięgu, Warszawa 1987.

- [oprac.] S.WYPYCH, Pięcioksiąg, w serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 1, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987.

- E. ZAWISZEWSKI, Pięcioksiąg, Księgi historyczne: wstęp szczegółowy, komentarz do Ks. Rodz1,1-11,9, Bernardinum, Pelplin 1996.

- Wprowadzenia do poszczególnych Ksiąg (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt) w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. nauk. W.R. FAARMER, współred. S. MCEVENUE, A.J. LEVORATTI, D.L. DUNGAN, red. nauk. wyd. polskiego W. CHROSTOWSKI, współred. T. MIESZKOWSKI, P. PACHCIAREK, Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2000, 2001.

- Wprowadzenie do Pięcioksięgu (R.E. Murphy) oraz Wprowadzenia do poszczególnych Ksiąg (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt) w: [red.] R.E.BROWN, J.A.FITZMYER, R.E.MURPHY, [red. wyd. polskiego] W. CHROSTOWSKI, Katolicki Komentarz Biblijny, PSB 17, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001.

- J.L. SKA, Introduzione alla Lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, EDB, Bologna 2000.

Księgi historyczne:

- S. GĄDECKI, Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu, Gniezno 1992.

- T. BRZEGOWY, Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 1996.

- J. SYNOWIEC, Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do Ksiąg: Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich, Kraków 1998.

- Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, t. 2: Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie, oprac. S. WYPYCH, Warszawa 2001.

- Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, t. 3: Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo okresu judaistycznego, oprac. P. BRIKS, S. GĄDECKI, J. ROSŁON, S. WYPYCH, Warszawa 2007.

- Opracowania ksiąg historycznych w: Katolicki Komentarz Biblijny, R.E. BROWN (red.), J.A. FITZMYER, R.E. MURPHY (współred.), W. CHROSTOWSKI (red. wyd. polskiego), PSB 17, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001; oraz w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, W.R. FAARMER (red. nauk.), S. MCEVENUE, A.J. LEVORATTI, D.L.DUNGAN, (współred.), W. CHROSTOWSKI (red. nauk. wyd. polskiego), T. MIESZKOWSKI, P. PACHCIAREK (współred.), Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2000, 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zajęć:

- wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat Pięcioksięgu oraz historiografii deuteronomistycznej: zna i rozumie związki pomiędzy literackim procesem tworzenia się tych zbiorów a tematyką teologiczną w nich zawartą;

- zna kontekst historyczno-kulturowy tych ksiąg i rozumie wpływ tego kontekstu na sposoby wypowiedzi w poszczególnych utworach oraz całych zbiorach, zwłaszcza na zawartą w nich teologię.

- zna problematyką włączania danych ksiąg do kanonów Biblii i rozumienia ich znaczenia w zależności od kanonu biblijnego w judaizmie i chrześcijaństwie;

- potrafi posługiwać się poprawnie fachową terminologią dotyczącą omawianych zajęć i posiada umiejetność wyjaśniania najważniejszych tekstów z Pięcioksięgu i deteronomistycznego dzieła historiograficznego oraz interpretować teologię tam zawartą adekwatnie do kontekstu współczesnego odbiorcy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy weryfikuje znajomość treści tekstu źródłowego (adekwatnych ksiąg Biblii), zdobytą wiedzę dotyczącą omawianych na zajęciach zagadnień oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w dyskusji, w wypowiedziach, przede wszystkim posługiwanie się właściwie terminologią oraz umiejętność syntezy i wyjaśniania poszczególnych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chrostowski
Prowadzący grup: Waldemar Chrostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chrostowski
Prowadzący grup: Waldemar Chrostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Strzałkowska
Prowadzący grup: Barbara Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Obciążenie godzinowe pracy studenta konieczne do zaliczenia przedmiotu:


- 1 ECTS - aktywny udział w zajęciach - 30 g.

- 1, 5 ECTS praca własna - lektura obowiązkowa - 40 g.

- 0,5 ECTS - powtórzenie omawianych zagadnień do egzaminu - 15 g.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Treść ksiąg biblijnych: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl

Dziadosz D., Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był deuteronomista i jego dzieło, Collectanea Theologica 74 (2004) 4, 5-24.

Lemański J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38 (2005) 1, 15-28.

Lektura uzupełniająca:

Wypych S., Pięcioksiąg. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 1, Warszawa 1987.

Brzegowy T., Łach J., Wypych S., Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie, Wprowadzenie w myśli i wezwanie ksiąg biblijnych, t.2, Warszawa 2006.

Brzegowy S., Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 2002.

Brzegowy S., Księgi historyczne, Tarnów 2008.

Shanks Herszel, red., Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994 lub nowsze wydania, 23-214.

Lemaire André, Świat Biblii, Wrocław 2001.

de Vaux R., Instytucje Starego Testamentu, Pallotinum 20042.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)