Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia patrystyczna/Patristic theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-STPA2
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia patrystyczna/Patristic theology
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W12

TMA_U01

TMA_U03

TMA_K05

Skrócony opis:

Seminarium dotyczące teologii chrześcijańskiej z okresu I-VII w.

Seminarium, poświęcone metodyce badań patrystycznych. Dotyczy teologicznej zawartości dzieł starożytnych autorów chrześcijańskich. Program adresowany jest do studentów interesujących się antykiem chrześcijańskim.

1. Elementy teologii na podstawie wybranych źródeł starożytnych.

2. Metodyka pracy naukowej o profilu patrystycznym.

3. Szczegółowe kwestie praktyczne związane z przygotowywaniem prac magisterskich lub doktorskich.

Pełny opis:

1. Serie źródłowe w patrologii

2. Elektroniczne bazy

3. Korzystanie z baz elektronicznych

4. Clavis Patrum Graecorum et Latinorum

5. Leksykony, słowniki patrystyczne

6. Polskie przekłady patrystyczne

7. Metodologia patrystyczna

8. Cytowanie źródeł patrystycznych

9. Praca na dowolnym tekście patrystycznym

10. Typowe błędy w pisaniu pracy

11. Status quaestionis w patrologii

12. Formalne wymogi dla pracy z patrologii

13. Pisownia języka religijnego

14. Bibliografia patrystyczna

15. Teksty patrystyczne w życiu duchowym i duszpasterstwie

Literatura:

A. Literatura podstawowa

Drączkowski F., ABC pisania pracy magisterskiej (z patrologii), Pelplin 2000

B. Literatura uzupełniająca:

Michalski M., Antologia literatury patrystycznej, I-II, Warszawa 1975-1982

Szymusiak J. M., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1977

Kelly J., Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych (TMA_W12);

w zakresie umiejętności:

EK 2 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

EK 3 - posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii (TMA_U03);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 4 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Razem: 60 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako "ma wiedzę o powiązaniach patrologii z innymi naukami, a zwłaszcza humanistycznymi historycznymi, pozwalającą na integralne spojrzenie na myśl teologiczną Ojców Kościoła"

Na ocenę:

Nie zaliczone: nie ma podstawowej wiedzy o powiązaniach patrologii z innymi naukami, a zwłaszcza humanistycznymi historycznymi, pozwalającą na integralne spojrzenie na myśl teologiczną Ojców Kościoła

Zaliczone: ma przynajmniej ogólną wiedzę o powiązaniach patrologii z innymi naukami, a zwłaszcza humanistycznymi historycznymi, pozwalającą na integralne spojrzenie na myśl teologiczną Ojców Kościoła

EK nr 2 określany jako "potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące myśli wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej"

Nie zaliczone: nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące myśli wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Zaliczone: potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące myśli wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako "posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii patrystycznej"

Na ocenę:

Nie zaliczone: nie posiada podstawowych umiejętności badawczych w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii patrystycznej

Zaliczone: posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii patrystycznej

EK nr 4 określany jako "ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do myśli wczesnego chrześcijaństwa"

Na ocenę:

Nie zaliczone: nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do myśli wczesnego chrześcijaństwa

Zaliczone: ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do myśli wczesnego chrześcijaństwa

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Wedle możliwości

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)