Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

The idea of Divine Mercy in the Patristic Literature

General data

Course ID: WT-DTE-WID Erasmus code / ISCED: 08.2 / (unknown)
Course title: The idea of Divine Mercy in the Patristic Literature Name in Polish: The idea of Divine Mercy in the Patristic Literature
Department: Institute of General Theology
Course groups: Courses at UKSW
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład dotyczy idei Miłosierdzia Bożego we wczesnym Chrześcijaństwie ze szczególnym uwzględnieniem podstaw biblijnych tej idei.

Full description:

sieazac

Bibliography:

t

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student ECTS:

- w zakresie wiedzy:

EK 1 - posiada pogłębioną wiedzę na temat idei Miłosierdzia Bożego i potrafi ja wykorzystać do dalszych studiów w dziedzinie teologicznej.

- w zakresie umiejętności:

EK 2 - posiada pogłębioną wiedzę na temat Miłosierdzia Bożego w literaturze patrystycznej oraz posiada umiejętność dostrzegania idei Miłosierdzia Bożego z okresu patrystycznego we współczesnych publikacjach teologicznych.

- w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 - docenia znajomość idei Miłosierdzia Bożego z okresu patrystycznego i potrafi zdobyta wiedze zastosować w duszpasterstwie oraz odróżnić prawidłową koncepcję Miłosierdzia Bożego od ujęć heterodoksyjnych lub uproszczonych w sensie, że Bóg odpuszcza wszystkie grzechy i występki niejako automatycznie, gdyż jest miłosierny.

Opis ECTS:

uczestnictwo w wykladach:30 godz. w semestrze I.

Własna praca studenta nad czytaniem źródeł oraz opracowań na omawiany temat. Aktywny udział w zajęciach dydaktycznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

EK nr 1 określany jest jako "zna pojęcia z zakresu Miłosierdzia Bożego oraz ich znaczenie dla wiary chrześcijańskiej oraz studium teologii".

Na ocenę:

Ndst (2): nie zna pojęć dotyczących Miłosierdzia Bożego.

Dst (3): zna kluczowe pojęcia dotyczące Miłosierdzia Bożego z okresu patrystycznego i potrafi je odróżnić od pojęć późniejszych.

Db (4): poprawnie definiuje większość pojęć dotyczących Miłosierdzia Bożego i właściwie odnosi je do sformułowań teologicznych.

Bdb (5): precyzyjnie definiuje pojęcia dotyczące Miłosierdzia Bożego i odnosi je do studium teologii, a także do życia chrześcijańskiego, w tym do współczesnych ugrupowań religijnych.

EK nr 2 określany jest jako "potrafi przygotować poprawna teologicznie i spójna interpretacje tekstów na temat Miłosierdzia Bożego.

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi przygotować poprawnej interpretacji tekstów na temat Miłosierdzia Bożego.

Dst (3): jest w stanie przygotować poprawna teologicznie interpretacje tekstów patrystycznych o Miłosierdziu Bożym spełniając podstawowe kryteria dla teologii chrześcijańskiej.

Db (4): przygotowuje pełną interpretacje tekstów o Miłosierdziu Bożym z okresu patrystycznego, stosując właściwe kryteria dla teologii chrześcijańskiej.

Bdb (5): potrafi przygotować interpretacje tekstów na temat Miłosierdzia Bożego umieszczając ją w kontekście tekstów na inne tematy teologiczne.

EK nr 3 określany jest jako "widzi wpływ nauczania autorów starożytnych na temat Miłosierdzia Bożego na rozwój myśli teologicznej w późniejszych czasach.

Na ocenę:

Ndst (2): nie dostrzega wpływu nauki autorów starożytnych na temat Miłosierdzia Bożego na rozwój myśli teologicznej w późniejszym okresie.

Dst (3): analizuje teksty o Miłosierdziu Bożym z okresu patrystycznego nie sytuując ich w szerszym kontekście teologicznym.

Db (4): upatruje w przyszłej pracy teologicznej znaczenie idei Miłosierdzia Bożego z okresu patrystycznego.

Bdb (5): posiada zaawansowana koncepcje co do dalszej pracy w dziedzinie studiów teologicznych; dostrzega znaczenie idei Miłosierdzia Bożego w duszpasterstwie, w życiu chrześcijańskim, a także w kontaktach z innymi religiami chrześcijańskimi (prawosławie, protestantyzm) oraz nie-chrześcijańskimi (judaizm, islam), gdzie idea Miłosierdzia Bożego jest także obecna.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: egzamin końcowy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia. O ocenie pozytywnej decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- egzaminu: dst-dst plus- 50-60%; db-db plus - 60-85%; bdb 85-100%.

- obecność na zajęciach: dst od 60 %; db 60-95%; bdb 95-100 %.

Metody dydaktyczne: wykład w oparciu o teksty źródłowe, komentowany przy pomocy opracowań specjalistycznych na dany temat; interpretacja czytanych tekstów w gronie studentów; próba odnoszenia tekstów patrystycznych od współczesnej rzeczywistości.

Practical placement: (in Polish)

Nie ma praktyk zawodowych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.