Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reading Courses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJBT
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reading Courses
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://jlg0hz6
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MS Teams code: jlg0hz6 - 2020/2021

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowej terminologii teologicznej

Skrócony opis:

MS Teams code: jlg0hz6 - 2020/2021

Wykład ma na celu pogłębienie wiedzy ogólnej z Teologii i jest traktowany jako suplement do wszystkich specjalności teologicznych. Cel realizowany jest poprzez przyswajanie, systematyzowanie i powiązanie wiedzy teologicznej z innymi dziedzinami nauki.

Pełny opis:

Wykład jest ukierunkowany na pogłębienie i usystematyzowanie podstawowej i rozszerzonej wiedzy ze specjalności teologicznych adekwatnych do podejmowanych studiów przez studenta. Zakres materiału do zaliczenia ustalany jest indywidualnie z każdym studentem w systemie tuttorialnym. Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie poznanej wiedzy ogólnoteologicznej będącej podstawą do podjęcia bardziej zaawansowanego studium. Ważnym elementem jest poznanie możliwości adaptacji wiedzy z innymi dziedzinami nauki.

Literatura:

Literatura odpowiednia do specjalności.

J. Ratzinger, Wprowadzenie w Chrześcijaństwo, Kraków 2018.

J. Ratzinger, Duch liturgii, Kraków 2019.

R. Sarah, Moc milczenia - przeciw dyktaturze hałasu, Warszawa 2017.

Paweł VI, Humanae Vitae, 1968.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979.

B. Sundkler, C. Steed, A History of the Church in Africa, Cambridge 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną o Teologii; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje w odniesieniu do współczesnych problemów Kościoła w świecie oraz w korelacji z innymi dziedzinami nauki a przede wszystkim z wybraną specjalnością teologiczną.

Metody i kryteria oceniania:

wykład, rozmowa, streszczanie tekstów źródłowych.

Zaliczenie semestru poprzez prezentację wybranej książki naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu pogłębienie wiedzy ogólnej z Teologii i jest traktowany jako suplement do wszystkich specjalności teologicznych. Cel realizowany jest poprzez przyswajanie, systematyzowanie i powiązanie wiedzy teologicznej z innymi dziedzinami nauki.

Pełny opis:

Wykład jest ukierunkowany na pogłębienie i usystematyzowanie podstawowej i rozszerzonej wiedzy ze specjalności teologicznych adekwatnych do podejmowanych studiów przez studenta. Zakres materiału do zaliczenia ustalany jest indywidualnie z każdym studentem w systemie tuttorialnym. Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie poznanej wiedzy ogólnoteologicznej będącej podstawą do podjęcia bardziej zaawansowanego studium. Ważnym elementem jest poznanie możliwości adaptacji wiedzy z innymi dziedzinami nauki.

Literatura:

Literatura odpowiednia do specjalności.

J. Ratzinger, Wprowadzenie w Chrześcijaństwo, Kraków 2018.

J. Ratzinger, Duch liturgii, Kraków 2019.

R. Sarah, Moc milczenia - przeciw dyktaturze hałasu, Warszawa 2017.

Paweł VI, Humanae Vitae, 1968.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979.

B. Sundkler, C. Steed, A History of the Church in Africa, Cambridge 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)