Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethics and practice of scholarly work

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJEP
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ethics and practice of scholarly work
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://h1xskyp
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

The course is devoted to acquainting the students with good practices in the scholarly work of a theologian. During the course, the students should learn how to write a good academic theological text in English.

Pełny opis:

The course is devoted to acquainting the students with good practices in the scholarly work of a theologian. During the course, the students should learn how to write a good academic text in English. In particular, they should learn how to choose a good topic of a scholarly work, how to handle the sources, how to find and use scholarly literature on the subject, how to make references to it, and how to use academic English style in writing.

Literatura:

1. L. Alonso Schökel and J. M. Bravo, A Manual of Hermeneutics, trans. L. M. Rosa (Biblical Seminar 54; Sheffield Academic: Sheffield 1998).

2. R. Mazza, ‘Dating Early Christian Papyri: Old and New Methods – Introduction’, Journal for the Study of the New Testament 42.1 (2019) 46–57.

3. R. Carter and M. McCarthy, Cambridge Grammar of English (Cambridge University: Cambridge 2010).

4. C. Soanes and A. Stevenson (eds.), Oxford Dictionary of English (2nd edn., Oxford University: Oxford 2006).

5. Oxford Learner’s Dictionary of Academic English (Oxford University: Oxford 2014).

6. New Oxford Style Manual (3rd edn., Oxford University: Oxford 2016).

7. The Chicago Manual of Style (17edn., University of Chicago: Chicago 2017).

8. The SBL Handbook of Style (2nd edn., SBL: Atlanta, GA 2014).

9. Other electronic resources of the library of UKSW: https://pulpit.uksw.edu.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

During the course, the students should learn how to write a good academic text in English. In particular, they should learn how to choose a good topic of a scholarly work, how to handle the sources, how to find and use scholarly literature on the subject, how to make references to it, and how to use academic English style in writing.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocenianie ciągłe aktywności na zajęciach

2. praca pisemna

Ocena końcowa zależna jest od spełniania kryteriów oceny: kryterium 1: 40%, kryterium 2: 60%. Praca pisemna musi mieć cechy tekstu naukowego związanego z teologią, obejmować min. 4000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 5 pozycji bibliograficznych z przypisami do nich i bibliografią końcową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Strona przedmiotu: http://h1xskyp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

bierna i czynna znajomość języka wykładowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)