Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fatherhood, Fathers and the Father in the Bible

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJFF
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fatherhood, Fathers and the Father in the Bible
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zrozumieniu problemów związanych z ojcostwem, ojcami i Bogiem jako Ojcem w pismach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

The Bible often refers to fatherhood, fathers, and God as the Father. Moreover, the phenomena of fatherhood and God as the Father are very important in the theology of the Catholic Church. Therefore, this course will be devoted to the understanding of fatherhood, fathers, and God as the Father in the writings of both the Old and the New Testament. It will enable the students to understand numerous issues related to fatherhood, fathers, and God as the Father, which are presented in the Bible not only in an explicit way, but also in a highly allusive one.

Literatura:

1. E. Y. L. Ng, 'Father-God Language and Old Testament Allusions in James', Tyndale Bulletin 54 (2003) 41-54.

2. S. Knobnya, 'God the Father in the Old Testament', European Journal of Theology 20 (2011) 139-148.

3. J. Hwang, The Rhetoric of Remembrance: An Investigation of the “Fathers” in Deuteronomy (Siphrut 8; Eisenbrauns: Winona Lake, IN 2012).

4. H. Spieckermann, 'The “Father” of the Old Testament and Its History', in F. Albrecht and R. Feldmeier (eds.), The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (Themes in Biblical Narrative 18; Brill: Leiden / Boston 2014), 71–84.

5. R. Wagner, 'Is God the Father of Jews only, or also of Gentiles? The Peculiar Shape of Paul’s “Universalism”', in F. Albrecht and R. Feldmeier (eds.), The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (Themes in Biblical Narrative 18; Brill: Leiden / Boston 2014), 233–254.

6. J. Heath, 'God the Father and Other Parents in the New Testament', in F. Albrecht and R. Feldmeier (eds.), The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (Themes in Biblical Narrative 18; Brill: Leiden / Boston 2014), 325–342.

7. A. J. Akala, The Son-Father Relationship and Christological Symbolism in the Gospel of John (Library of New Testament Studies 505; T&T Clark: London / New York 2014).

8. J. E. Leim, Matthew's Theological Grammar: The Father and the Son (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.402; Mohr Siebeck: Tübingen 2015).

9. R. Feldmeier, '“As Your Heavenly Father is Perfect”: The God of the Bible and Commandments in the Gospel', Interpretation: A Journal of Bible and Theology 70 (2016) 431-444.

10. D. Hunn, 'Galatians 3:6-9: Abraham's Fatherhood and Paul's Conclusions', Catholic Biblical Quarterly 78 (2016) 500-514.

11. H. Paynter, 'Ahab-Heedless Father, Sullen Son: Humour and Intertextuality in 1 Kings 21', Journal for the Study of the Old Testament 41.4 (2017) 451-474.

12. M. Basiuk, 'King David’s Fatherhood – the Bright and Dark Sides', Biblica et Patristica Thoruniensia 11 (2018) 447-461.

13. J. Vayntrub, 'Like Father, Like Son: Theorizing Transmission in Biblical Literature', Hebrew Bible and Ancient Israel 7 (2018) 500-526.

14. K. Weingart, '“My Father, My Father! Chariot of Israel and Its Horses!” (2 Kings 2:12 // 13:14): Elisha’s or Elijah’s Title?', Journal of Biblical Literature 137 (2018) 257-270.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą ojcostwa, ojców i Boga jako Ojca w Biblii

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z ojcostwem, ojcami i Bogiem jako Ojcem w Biblii w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

1. ocenianie ciągłe aktywności na zajęciach

2. praca semestralna

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi dotyczyć wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)