Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mission dimension of Christianity of the first three centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJMD
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mission dimension of Christianity of the first three centuries
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii i doktryny starożytnego chrześcijaństwa.

Skrócony opis:

Atrakcyjne elementy w starożytnym chrześcijaństwie przyciągające pogan

Pełny opis:

1. Podstawowy kerygmat

2. Ewangelia o Zbawicielu i uzdrowieniu

3. Walka przeciwko demonom

4. Praktyka miłości w Kościele:

• jałmużna w powiązaniu z kultem,

• wspieranie nauczycieli i pełniących urzędy,

• wspieranie wdów i sierot

• troska o przybyszów i inne gminy

5. Ewangelia miłości w kontekście szerszym:

• pomoc chorym, słabym, ubogim i niezdolnym do pracy

• opieka nad więźniami i skazańcami w kopalniach

• pochówek ubogich i innych zmarłych

6. Socjalne zaangażowanie Kościoła:

• troska o niewolników

• pomoc w losowych nieszczęściach

• zapewnienie pracy

7. W duchu i mocy

8. Religia prawdy i przebóstwienia

9. Religia jednego ludu

10. Religia księgi i historii

11. Walka przeciwko politeizmowi i idolatrii

12. Działalność ściśle misyjna

13. Misjonarze

14. Drogi misyjnego oddziaływania

15. Misyjny rozwój

Literatura:

A. Literatura podstawowa

A. von Harnack, Misyjny wymiar wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2010 [skrypt oprac. L. Nieścior na podst.: A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4. Auflage Leipzig 1924 (reprint 1965)].

Książka dostępna w języku ang.: The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries, translated and edited by J. Moffatt , London 1908 (from the 2nd German edition), w internecie w pdf na stronie: http://www.ccel.org/ccel/harnack/mission.toc.html (na podstawie 2. wydania, starszego i krótszego) albo w doc: http://ccat.sas.upenn.edu/rak//courses/535/Harnack/bk0-TOC.htm (na podstawie 4. wydania, pełnego i nowszego).

B. Literatura uzupełniająca:

W. Myszor, Idea misyjna w greckiej apologetyce II w., Zeszyty Misjologiczne ATK 3 (1978), s. 202-218.

N. Widok, Akomodacja misyjna w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego, Opole 1992.

R. Stawinoga, Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

w zakresie umiejętności:

EK 2 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Praca własna studenta: 90 godz.

Razem: 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą misyjnego charakteru wczesnego chrześcijaństwa”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej misyjnego charakteru wczesnego chrześcijaństwa

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą misyjnego charakteru wczesnego chrześcijaństwa

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą misyjnego charakteru wczesnego chrześcijaństwa

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą misyjnego charakteru wczesnego chrześcijaństwa i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej.

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do misyjnej kultury wczesnego chrześcijaństwa

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: pisemne wypracowanie. kolokwium końcowe. Zaliczenie odbędzie się w formie pisemnej pracy na wyznaczony indywidualnie temat, w oparciu o materiał wykładany w semestrze.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

W połowie semestru przewiduje się pracę pisemną o objętości 3 stron na wskazany przez wykładowcę indywidualnie każdemu temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)