Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reading Courses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJRC
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reading Courses
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Student pozna literaturę z dziedziny wiedzy wynikającej z toku studiów; będzie umiał zdobyć informacje, właściwie je zinterpretować oraz wykorzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują pracę i zaliczenie literatury przedmiotu zgodną z dziedziną studiów. Student jest zobowiązany do przeczytania dwóch publikacji związanych z dyscypliną wynikającą z jego toku studiów.

Literatura:

Literatura zgodna z dziedziną i dyscypliną studiów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1: ma wiedzę dotyczącą dziedziny i dyscypliny studiów;

EK nr 2: student potrafi definiować podstawowe problemy badawcze;

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi terminami

adekwatnymi do potrzeb badań;

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji;

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje oraz właściwie je wykorzystywać.

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 - 5: Student ma wiedzę dotyczącą dziedziny i dyscypliny studiów zgodnie z realizowanym planem naukowym z wykorzystaniem debaty, rozmowy i zaliczenia treści lektury;

na ocenę 2: nie ma wiedzy dotyczącej dziedziny i dyscypliny studiów;

na ocenę 3: ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedziny i dyscypliny studiów;

na ocenę 4: potrafi kojarzyć fakty z innymi dziedzinami i dyscyplinami niż podjęte w toku studiów;

na ocenę 5: potrafi zaprezentować lektury właściwe dziedzinie i dyscyplinie nauki i potrafi wykorzystać w badaniach naukowych w korelacji z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)