Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spirituality of monasticism in the 5th - 7th centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJSM
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spirituality of monasticism in the 5th - 7th centuries
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw patrologii i teologii duchowości.

Skrócony opis:

Prezentacja autorów, dzieł oraz teologii pisarzy monastycznych okresu od V do VII wieku

Pełny opis:

1. Nil z Ancyry (+ ok. 430)

2. Marek Eremita (+ po 430)

3. Diadoch, bp Photike (ok. poł. V w.)

4. Pseudo-Dionizy Aeropagita (V w.)

5. Benedykt z Nursji (VI w.)

6. Eucheriusz, bp Lyonu (+ 450/1), Kasjodor (+ ok. 580)

7. Marcin z Bragi (+ 579)

8. Barsanufiusz i Jan (+ I poł. VI w.)

9. Doroteusz z Gazy (+ 560/580)

10. Grzegorz Wielki (+ 604)

11. Cyryl ze Scytopolis (VI w.) i Jan Moschos (+ 619)

12. Jan Klimak (+ 649)

13. Talasjusz (+ ok. 650), Jan, bp Karpathos (VII w.)

14. Maksym Wyznawca (+ 662)

15. Jan Damasceński (+ przed 754)

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

Dunn Marilyn, The Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages, Oxford/Malden 2000.

B. Literatura uzupełniająca:

Chitty Derwas James, The Desert a City: An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire, Crestwood 1966.

JJennifer L. Hevelone-Harper, Disciples of the Desert. Monks, Laity and Spiritual Authority in Sixth-Century Gaza, Baltimore and London 2005.

Starowieyski Marek (ed.), The Spirituality of Ancient Monasticism, Krakau 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

w zakresie umiejętności:

EK 2 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Praca własna studenta: 70 godz.

Razem: 100 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą duchowości monastycyzmu późnej starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej duchowości monastycyzmu późnej starożytności

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą duchowości monastycyzmu późnej starożytności

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą duchowości monastycyzmu późnej starożytności

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą duchowości monastycyzmu późnej starożytności i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące duchowości monastycyzmu późnej starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące duchowości monastycyzmu późnej starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące duchowości monastycyzmu późnej starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących duchowości monastycyzmu późnej starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące duchowości monastycyzmu późnej starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości monastycyzmu późnej starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do duchowości monastycyzmu późnej starożytności

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości monastycyzmu późnej starożytności

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości monastycyzmu późnej starożytności

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości monastycyzmu późnej starożytności

W połowie semestru przewiduje się pracę pisemną o objętości 3 stron na wskazany przez wykładowcę indywidualnie każdemu temat.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: pisemne wypracowanie. kolokwium końcowe. Zaliczenie odbędzie się w formie pisemnej pracy na wyznaczony indywidualnie temat, w oparciu o materiał wykładany w semestrze.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)