Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spirituality of early monasticism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJSOE
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spirituality of early monasticism
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://fogoyv2
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05


Skrócony opis:

Prezentacja autorów, dzieł oraz teologii pisarzy monastycznych pierwszych wieków

Pełny opis:

1. Źródła, autorzy

2. Żywot św. Antoniego: treść i kontekst

3. Żywot św. Antoniego: tematy i znaczenie

4. Pachomiusz: cenobityzm, reguła pachomiańska

5. Apoftegmaty Ojców pustyni: tekst i kontekst

6. Apoftegmaty Ojców pustyni: sylwetki mistrzów pustyni

7. Apoftegmaty Ojców pustyni: tematyka

8. Inne relacje z pustyni

9. Ewagriusz z Pontu: teoria ascezy

10. Ewagriusz z Pontu: teologia mistyczna

11. Jan Kasjan: główne tematy

12. Wybrane idee monastycyzmu: osiem namiętności

13. Wybrane idee monastycyzmu: czystość serca

14. Wybrane idee monastycyzmu: moc Słowa

15. Znaczenie wczesnego monastycyzmu

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

W. Harmless SJ, Desert Christians – An Introduction to the Literature of Early Monasticism, Oxford 2004

B. Literatura uzupełniająca:

S. Rubenson, The Letters of St. Anthony: Monasticism and the Making of Saint, Minneapolis 1995.

The Saying of the Desert Fathers, transl. B. Ward, Kalamazoo 1984.

Evagrius Ponticus: The Greek Ascetic Corpus, transl. R. E. Sinkiewicz, Oxford 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

w zakresie umiejętności:

EK 2 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Praca własna studenta: 70 godz.

Razem: 100 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą duchowości wczesnego monastycyzmu”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej duchowości wczesnego monastycyzmu

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą duchowości wczesnego monastycyzmu

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą duchowości wczesnego monastycyzmu

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą duchowości wczesnego monastycyzmu i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące duchowości wczesnego monastycyzmu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące duchowości wczesnego monastycyzmu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące duchowości wczesnego monastycyzmu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących duchowości wczesnego monastycyzmu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące duchowości wczesnego monastycyzmu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości wczesnego monastycyzmu”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do duchowości wczesnego monastycyzmu

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości wczesnego monastycyzmu

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości wczesnego monastycyzmu

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do duchowości wczesnego monastycyzmu

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: praca pisemna.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- praca pisemna: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)