Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Christian Eschatology as an example of the Hope's Theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJTCE
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Christian Eschatology as an example of the Hope's Theology
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Kod zespołu na MS Teams: 04mmfc4

Zasadniczym celem kursu jest ukazanie eschatologii chrześcijańskiej jako odpowiedzi na ludzką nadziei życia. Przeanalizowany zostanie historyczny rozwój myśli eschatologicznej w Kościele, ze szczególnym akcentem położonym na epokę starożytną i współczesną. Ukazana zostanie kluczowa rola tekstów nowotestamentalnych. Szczegółowo zostaną przeanalizowane główne tematy eschatologiczne, takie jak: paruzja, sąd Boży, zmartwychwstanie, niebo, piekło, czyściec.

Pełny opis:

Tematy

1. Eschatologiczny horyzont ludzkiej nadziei.

2. Od “rzeczy ostatecznych” do eschatologii nadziei: przyczyny i skutki „burzy eschatologicznej” w XX wieku.

3. Mozaika poglądów eschatologicznych w Starym Testamencie.

4. Jezus i Królestwo Boże. Eschatologia ewangelistów.

5. Eschatologia św. Pawła: paruzja, zmartwychwstanie.

6. Apokaliptyka żydowska i wczesnochrześcijańska.

7. Wczesnochrześcijański millenaryzm. Od eschatologii powszechnej do indywidualnej.

8. Paruzja.

9. Zmartwychwstanie.

10. Sąd Boży.

11. Niebo.

12. Piekło.

13. Czyściec.

14. Współczesne poglądy i problemy eschatologiczne.

15. Język nadziei w eschatologii.

Literatura:

Alison, James. Living in the End Times: The Last things Re-Imagined. London: SPCK, 1997.

Davies, Douglas. The Theology of Death. London: T & T Clark, 2008.

Fergusson, David and Marcel Sarot (eds). The Future as God’s Gift: Explorations in Christian Eschatology. Edinburgh: T&T Clark, 2000.

Hayes, Zachary. Visions of the Future: A Study in Christian Eschatology. Wilmington, Delaware: Michael Glazier Press, 1989.

Hebblethwaite, Brian. The Christian Hope. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Kelly, Anthony. Eschatology and Hope. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2006.

Lane, Dermot. Keeping Hope Alive: Stirrings in Christian Theology. Dublin: Gill and Macmillan, 1996.

Peters, Ted, Robert John Russell and Michael Welker, Resurrection: Theological and Scientific Assessments. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002.

Polkinghorne, John. The God of Hope and The End of the World. New Haven and London: Yale University Press, 2002.

Rausch, Thomas P. Eschatology, Liturgy and Christology. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2012.

Walls, Jerry L (ed), The Oxford Handbook of Eschatology. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Wright, N.T. Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church. New York: HarperOne, 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student zna:

- pojęcie eschatologii i szczegółowe zagadnienia stanowiące jej przedmiot

- przyczyny i skutki „burzy eschatologicznej” w XX wieku

- oficjalną naukę Kościoła w kwestiach eschatologicznych (paruzja, sąd Boży, zmartwychwstanie, niebo, piekło, czyściec)

- kluczowe teksty biblijne dotyczące eschatologii

2. Student potrafi:

- analizować i wyjaśniać kluczowe teksty biblijne dotyczące eschatologii

- analizować i wyjaśniać kluczowe teksty patrystyczne dotyczące eschatologii

- wyjaśnić znaczenie głównych zagadnień eschatologicznych (paruzja, sąd Boży, zmartwychwstanie, niebo, piekło, czyściec)

- wyjaśnić różnicę pomiędzy „rzeczami ostatecznymi” a eschatologią nadziei

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział w wykładach (obecność, udział w dyskusjach) – 20%

2. Samodzielnie przygotowany i wygłoszony referat – 30%

3. Egzamin końcowy ustny lub praca pisemna na zatwierdzony temat (15000 znaków) – 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)