Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Franciscan Concept of Mission in The High Middle Ages

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJTFC
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Franciscan Concept of Mission in The High Middle Ages
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

RL_W18

TMA_U01

TMA_K05


Skrócony opis:

Franciszkańska idea w średniowieczu nawracania na chrześcijaństwo pogan i wyznawców innych religii

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Societas christiana

3. Przegląd idei misyjnej działalności u autorów średniowiecza

4. Franciszkanie a odnowa świata

5. Św. Bonawentura nt. misji św. Franciszka

6. Apokaliptyczne wyzwania misji wg Joachima di Fiore

7. Misja zakonu franciszkańskiego

8. Męczeństwo a misje

9. Pragnienie męczeństwa a apostolstwo w życiu św. Franciszka

10. Wyzwania intelektualne dla średniowiecznej misji

11. Misyjna koncepcja Bacona

12. Rajmund Lullus

13. Kwestia ewolucji Reguły franciszkańskiej

14. Rozwój duchowości franciszkańskiej

15. Teologia świadectwa misyjnego w późnym średniowieczu

Literatura:

A. Bibliografia podstawowa:

E. R. Daniel, Franciszkańska koncepcja misji w złotym okresie średniowiecza, tł. Leon Nieścior OMI, Warszawa UKSW 2017 (skrypt na podst.: Daniel R. E., The Franciscan Concept of Mission in the High Middle Ages, Kentucky 1975)

B. Bibliografia uzupełniająca:

Chélini J., Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996.

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

EK 2 – ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania (RL_W18);

w zakresie umiejętności:

EK 3 – potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 4 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Udział w wykładzie: 30 godz.

Praca własna studenta: 70 godz.

Razem: 100 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma usystematyzowaną i specjalistyczną wiedzę na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma usystematyzowanej i specjalistycznej wiedzy na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

Dst (3): ma pewne elementy usystematyzowanej i specjalistycznej wiedzy na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

Db (4): ma w większości usystematyzowaną i specjalistyczną wiedzę na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

Bdb (5): ma pełną usystematyzowaną i specjalistyczną wiedzę na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

EK nr 2 określany jako „ma wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu”

Ndst (2): nie ma wiedzy o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

Dst (3): ma połowiczną wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

Db (4): ma w większości wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

Bdb (5): ma pełną wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

EK nr 3 określany jako „potrafi samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną”

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

Dst (3): potrafi w jakiejś części samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

Db (4): potrafi w większości samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

Bdb (5): całkowicie potrafi samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

EK nr 4 określany jako „uświadamia złożony charakter franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia”

Na ocenę:

Ndst (2): nie uświadamia złożonego charakteru franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Dst (3): uświadamia w jakiejś części złożony charakter franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Db (4): w większości uświadamia złożony charakter franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Bdb (5): uświadamia w sposób pełny charakter złożony franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: egzamin.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- egzamin: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)