Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

War and peace in the Bible

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJW
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: War and peace in the Bible
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zrozumieniu problemów związanych z wojną i pokojem w pismach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

The Bible very often refers to war and peace. These phenomena do not only constitute a background to the sacred story of the Bible. Very often, the utterances (narratives, laws, parables, etc.) related to these phenomena are crucial for the understanding of the message of the biblical texts. Therefore, this course is devoted to the understanding of the phenomena of war and peace in the writings of both the Old and the New Testament. It will enable the students to understand numerous issues in the Bible, which are quite obscure if the rhetoric concerning war and peace is not taken into due consideration.

Literatura:

Basic:

1. A.Versluis, The Command to Exterminate the Canaanites: Deuteronomy 7 (OtSt 71; Brill: Leiden / Boston 2017).

Supplementary:

1. A. A. Angel. 'Crucifixus Vivens: The "Son of God" as Divine Warrior in Matthew', CBQ 73 (2011) 299-317.

2. C. Berner and H. Samuel (eds.), The Reception of Biblical War Legislation in Narrative Contexts (BZAW 460; De Gruyter: Berlin / Boston 2015).

3. E. Bloch-Smith, 'The Impact of Siege Warfare on Biblical Conceptualizations of YHWH', JBL 137 (2018) 19-28.

4. C .L. Crouch, 'Ezekiel’s Oracles against the Nations in Light of a Royal Ideology of Warfare', JBL 130 (2011) 473-492.

5. M. Czajkowski, 'Does God Thirst for Human Blood?', BTB 40 (2010) 123-126.

6. T. B. Dozeman, God at War: Power in the Exodus Tradition (Oxford University: New York / Oxford 1996).

7. B. E. Kelle, F. R. Ames, and J. L. Wright (eds.), Warfare, Rritual, and Symbol in Biblical and Modern Contexts (SBLAIIL 18; SBL: Atlanta 2014).

8. V. H. Matthews, 'Spatial and Sensory Aspects of Battle in Biblical and Ancient Near Eastern Texts', BTB 49 (2019) 82-87.

9. J. Middlemas, 'War, Comfort, and Compassion in Lamentations', ExpT 130 (2019) 345-356.

10. N. Na'aman, 'Memories of Monarchical Israel in the Narratives of David’s Wars with Israel’s Neighbours', HBAI 6 (2017) 308-328.

11. M. N. Pierce, 'War: Fighting the Enemies of God, not Man', BTB 43 (2013) 81-102.

12. E. Scheffler, 'Reflecting on (Non–)Violence in the Book of Deuteronomy in (Old Testament) Canonical Context', OTE 27 (2014) 579-596.

13. E. A. Seibert, 'Recent Research on Divine Violence in the Old Testament (with Special Attention to Christian Theological Perspectives)', CBR 15 (2016) 8-40.

14. C. Trimm, 'Recent Research on Warfare in the Old Testament', CBR 10 (2012) 171-216.

15. J. L. Wright, 'Deborah’s War Memorial: The Composition of Judges 4–5 and the Politics of War Commemoration', ZAW 123 (2011) 516-534.

16. C. B. Zeichmann, 'Military Forces in Judaea 6–130 ce: The status quaestionis and Relevance for New Testament Studies', CBR 17 (2018) 86-120.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą wojny i pokoju w Biblii

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z wojną i pokojema w Biblii w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

1. ocenianie ciągłe aktywności na zajęciach

2. praca semestralna

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi dotyczyć wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)