Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-ŁAC1
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

TMA_W03; TMA-K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany.

Język wykładowy: polski.

Cele przedmiotu:

1.Umiejętność prawidłowego odczytywania tekstów łacińskich

2.Tłumaczenie prostych tekstów łacińskich z pomocą słownika

3.Wyrobienie umiejętności ogólnotranslatorskich.

Wymagania wstępne:

1. Znajomość języka wykładowego;

2. Znajomość podstawowych pojęć z gramatyki języka polskiego na poziomie licealnym

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są praktycznej nauce języka łacińskiego. Ich celem jest umożliwienie studentowi samodzielnej lektury teksów łacińskich o średnim stopniu trudności oraz ułatwienie udziału w praktykach liturgicznych w języku łacińskim. Po ukończonym kursie student powinien mieć świadomość roli języka łacińskiego w kulturze oraz zauważać wpływy łaciny w języku polskim.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina Novissima" podręcznik oraz preparacje, PWN, różne wydania

A. Jougan, "Słownik kościelny łacińsko - polski" lub inny słownik łacińsko - polski.

Literatura uzupełniająca:

J. Wikaryjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka łacińska.

S. Kalinkowski, "Aurea dicta. Złote słowa. Zbiór sentencji i powiedzeń łacińskich".

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia konieczna jest: aktywna obecność studenta na zajęciach, zaliczenie na pamięć zestawu sentencji łacińskich i wskazanych przez wykładowcę modlitw po łacinie, zaliczenie wszystkich kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w trakcie nauki.

Nauka kończy się egzaminem pisemnym. W czasie zaliczeń online wykładowca może poprosić studenta o włączenie kamery w celu identyfikacji odpowiadającego i uwiarygodnienia samodzielności jego pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)