Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-ET
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:niestacjonarne studia magisterkie jednolite, poziom podstawowy.

Cele przedmiotu:

1. Zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami etyce, w perspektywie historycznej i etycznej oraz ukazać współczesny kontekst dyskusji etyczno-moralnej.

2. Przekazać studentom podstawową wiedzę dotyczącą podstwowych kierunków w etyce: teleologizm-eudajmonizm,hedonizm,utylitaryzm, teleologizm aretyczny; deontologizm; personalizm; kierunki metaetyczne: emotywizm - naturalizm - intuicjonizm; krótka historia etyki na przykładzie poszczególnych myslicieli filozoficznych, szersze omówienie personalizmu; kwestie szczegółowe są omawiane w ramach zajęć z teologii moralnej fundamentalnej.

3. Zachęcić do ospobistego poszukiwania wiedzy na w/w tematy.

4. Umocnić świadomość własnego zaangażowania na rzecz poprawnej formacji etyczno - moralnej.

Wymagania wstępne:

Podtswowa znajomość kierunków w etyce,, znajmość podtswowych terminów, ogólna wiedza z etyki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Określenie etyki jako nauki, etyka a nauki pokrewne, przedmiot etyki, wzroce osobowe i sankcje moralności, kierunki metaetyczne: emotywizm, naturalizm, intuicjonizm; kierunki w etyce:teleologizm, deontologizm, personalizm; intelektualizm etyczny, eudajmonizm hedonistyczny, perfekcjonizm eudajmonistyczny, deontologizm społeczny, egzystencjalizm, sytuacjonizm; wpływ Objawienia na rozwój refleksji etycznej, etyka teologiczna; teleologiczne, deontologiczne i personalistyczne uzasadnienie powinności moralnej.

Metody oceny:

Praca pisemna dopuszczająca do egzaminu, przed końcem zajęć studenci otrzymują tezy egzaminacyjne obejmujące wyłożony wcześniej materiał naukowy, egzamin ustny w sesji letniej trwający około 20 min na osobę- student otrzymuje jedną z podanych wczesniej tez do zreferowania.

Literatura:

Skrypt wykładowcy - maszynopis.

A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998.

Z. Pawlak, Katolicyzm od A do Z, Poznań 1997.

P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Poznań 1994.

J. Keller, Etyka katolicka, warszawa 1957.

J. Pawlina, Podstwowe pojęcia etyki, Warszawa1994.

J. Nagórny, K. Jeżyna, Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005.

A. Zwoliński, encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom 2003.

A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie zagadnienia etyczne, dyskutuje i poprawnie argumentuje, a także broni własnej opinii. Zna podstawy etyki ogólnej, umie je przedstawić i uzasadnić. Zna znaczenie etyki dla życia jednostki i społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

wiedzy:

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie definiuje przedmiot etyki ogólnej, myli podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Student nie wymienia poprawnie najważniejszych zagadnień i problemów etyki ogólnej oraz nie rozróżnia głównych autorów, którzy je podejmowali.

- na ocenę 3 (dst.): Student poprawnie definiuje przedmiot etyki ogólnej, zna podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Student wymienia poprawnie najważniejsze zagadnienia i problemy etyki ogólnej oraz rozróżnia głównych autorów, którzy je podejmowali.

- na ocenę 4 (db.): Student dobrze definiuje przedmiot etyki ogólnej, zna podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Student wymienia dobrze najważniejsze zagadnienia i problemy etyki ogólnej oraz rozróżnia głównych autorów, którzy je podejmowali.

- na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale definiuje przedmiot etyki ogólnej, zna podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Student wymienia doskonale najważniejsze zagadnienia i problemy etyki ogólnej oraz rozróżnia głównych autorów, którzy je podejmowali.

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): Student czyta, ale nie potrafi samodzielnie interpretować i przedstawiać zagadnień dotyczących problematyki etycznej, nie posługuje się podstawowym słownictwem etycznym. Student nie potrafi ocenić i uzasadnić wartości różnorodnych sposobów uzasadniania stanowisk etycznych.

- na ocenę 3 (dst.): Student czyta, ale słabo interpretuje i prezentuje teksty dotyczące zagadnień etyki ogólnej, w sposób dostateczny posługuje się podstawowym słownictwem etycznym. Student ma trudności w ocenieniu i uzasadnieniu wartości różnorodnych sposobów uzasadniania stanowisk etycznych.

- na ocenę 4 (db.): Student poprawnie czyta, interpretuje i prezentuje teksty dotyczące zagadnień etyki ogólnej, posługuje się podstawowym słownictwem etycznym.

- na ocenę 5 (bdb.): Student czyta, doskonale interpretuje i prezentuje teksty dotyczące zagadnień etyki ogólnej, posługuje się rozbudowanym słownictwem etycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wieczorek
Prowadzący grup: Bartosz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wieczorek
Prowadzący grup: Bartosz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)