Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-HF2
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

TMA_W02; TMA_W10; TMA_U01; TMA_U12; TMA_K11


Skrócony opis:

Jońska filozofia przyrody. Pitagorejczycy. Parmenides. Sokrates i sokratycy. Platon. Arystoteles. Epikurejczycy, stoicy, sceptycy. Neoplatonizm. Starożytna filozofia chrześcijańska. Jan Szkot Eriugena. Spory filozoficzne w XI w. Piotr Abelard. Spór o powszechniki. Tomasz z Akwinu. Jana Duns Szkot

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią filozofii starożytnej i średniowiecznej, nabycie umiejętności rozpoznawania głównych problemów filozoficznych oraz doskonale kompetencji krytycznego myślenia.

Literatura:

Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, 1962.

Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

Copleston F., Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, 1988.

Dąmbska I., Zarys filozofii greckiej, 1983.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, 1987.

Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, 1960.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, 2000.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, 1995.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.1i2

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KOD DOSTEPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: de56u8c

W1 – student zna główne kierunki filozoficzne

W2 – student rozpoznaje główne spory filozoficzne

W3 – student zna głównych myślicieli filozoficznych

W4 – student zna główne pojęcia filozoficzne

W5 – student zna ewolucję pojęć filozoficznych

U1 – student analizuje teksty filozoficzne

U2 – student porównuje szkoły filozoficzne

U3 – student ocenia argumentację filozoficzną

U4 – student klasyfikuje poglądy filozoficzne

U5 - student poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

K1 – student zachowuje postawę krytyczną

K2 – student jest otwarty na zmianę swoich postaw

K3 – student dyskutuje merytorycznie

K4 – student jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

K5 – student docenia wagę merytorycznej dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobra student zna wszystkie kierunki filozoficzne, rozpoznaje wszystkie spory filozoficzne i zna wszystkich myślicieli filozoficznych

- na ocenę dobrą student zna większość kierunków filozoficznych, rozpoznaje większość sporów filozoficznych i zna większość myślicieli filozoficznych

- na ocenę dostateczną - student zna niektóre kierunki filozoficzne, rozpoznaje niektóre spory filozoficzne i zna niektórych myślicieli filozoficznych

Efekt W4, W5

- na ocenę bardzo dobrą student zna wszystkie pojęcia filozoficzne i zna ich ewolucję

- na ocenę dobrą student zna główne pojęcia filozoficzne i zna ich ewolucję

- na ocenę dostateczną student zna niektóre pojęcia filozoficzne i zna ich ewolucję

Efekt U1, U2, U3

- na ocenę bardzo dobrą – student doskonale analizuje teksty filozoficzne, porównuje szkoły filozoficzne oraz ocenia argumentację filozoficzną

- na ocenę dobrą student poprawnie analizuje teksty filozoficzne, porównuje szkoły filozoficzne oraz ocenia argumentację filozoficzną

- na ocenę dostateczną student analizuje podstawowe teksty filozoficzne, porównuje szkoły filozoficzne oraz ocenia argumentację filozoficzną

Efekt U4, U5

- na ocenę bardzo dobrą - student doskonale klasyfikuje poglądy filozoficzne

i poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

- na ocenę dobrą student poprawnie klasyfikuje poglądy filozoficzne

i poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

- na ocenę dostateczną student klasyfikuje podstawowe poglądy filozoficzne

i poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

Efekt K1, K2, K3, K4, K5

- na ocenę bardzo dobrą student zachowuje postawę krytyczną, dyskutuje merytorycznie, jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

- na ocenę dobrą student w wysokim stopniu zachowuje postawę krytyczną, dyskutuje merytorycznie, jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

- na ocenę dostateczną student zachowuje w sposób podstawowy postawę krytyczną, dyskutuje merytorycznie, jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wieczorek
Prowadzący grup: Bartosz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wieczorek
Prowadzący grup: Bartosz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)