Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-LAC2
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W03, TMA_W05, TMA_U19, TMA_K01,

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

1.Umiejętność prawidłowego odczytywania tekstów łacińskich

2.Tłumaczenie prostych tekstów łacińskich z pomocą słownika

3.Wyrobienie umiejętności ogólnotranslatorskich.

Wymagania wstępne:

1. Znajomość języka wykładowego;

2. Znajomość podstawowych pojęć z gramatyki języka polskiego na poziomie licealnym

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.miejsce łaciny w rodzinie języków

2.zasady czytania (głoski a litery, akcenty)

3.deklinacja rzeczowników przymiotników, zaimków, liczebników, imiesłowów

4.czasownik= odmiany w czasach, trybach stronach

5.podstawowe wiadomości o nieodmiennych częściach mowy

6.składania (podstawowe informacje)

9.liturgia w języku łacińskim

WARUNKI ZALICZENIA

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Zaliczenie wszystkich kolokwium cząstkowych.

4. Egzamin na zakończenie nauki.

Zajęcia poświęcone są praktycznej nauce języka łacińskiego. Ich celem jest umożliwienie studentowi samodzielnej lektury teksów łacińskich o średnim stopniu trudności oraz ułatwienie udziału w praktykach liturgicznych w języku łacińskim. Po ukończonym kursie student powinien mieć świadomość roli języka łacińskiego w kulturze oraz zauważać wpływy łaciny w języku polskim.

Literatura:

Rekomendowane książki:

„Gramatyka opisowa języka łacińskiego” Jan Wikarjak, Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

„Gramatyka Łacińska” M. Auerbach, K. Dąbrowski, wyd. nowe opracował M. Golias, Warszawa

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

„Repertorium Linguae Latinae” ks. A. Baron, Kraków 1991, Wydawnictwo Św. St. B.M. Archidiec. Krakowskiej

. SŁOWNIKI

. „Słownik łacińsko- polski” wg H. Mengego i H. Kopii oprac. K. Kumaniecki, PWN

. „Mały słownik łacińsko- polski” red. naukowy J. Korpanty, Wydawnictwo Szkolne PWN

„Mały słownik polsko- łaciński” red. naukowy L. Winniczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN

"Słownik kościelny łacińsko - polski", ks. A. Jougan, Sandomierz 2013

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia ustne: na pamięć podstawowe modlitwy w języku łacińskim.

Zaliczenia pisemne: kolokwia cząstkowe z materiału gramatycznego, sentencji łacińskich i umiejętności translatorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)