Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Historia Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-SEMHK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Historia Kościoła
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość wiedzy w zakresie historii powszechnej i teologii na poziomie II lat studiów filozoficzno-teologicznych. Przygotowuje do napisania samodzielnej pracy naukowej.

Skrócony opis:

Seminarium przewidziane jest dla studentów, począwszy od III roku studiów.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie z historii Kościoła jest formą spotkań promotora ze studentami, podczas których studenci zaznajamiają się z metodologią pisania pracy naukowej z dziedziny historii i teologii. Każdy ze studentów po określeniu tematu i obszaru badań systematycznie prezentuje własne rezultaty poszukiwań. Zakłada się, że każdy uczestnik jest aktywny podczas spotkania. Obecność obowiązkowa. Uczestnictwo w seminarium jest uwieńczone przedstawieniem pracy magisterskiej oraz jej obroną.

Studenci III roku poznają metodologię pisania pracy magisterskiej z teologii: wybór i doprecyzowanie tematu pracy magisterskiej. Dyskutują na temat wyboru tematu i doprecyzowania tematu własnej pracy magisterskiej, poznają metodykę poszukiwań bibliograficznych oraz zasady formułowania planu pracy magisterskiej, wspólnie analizują fragmenty napisanego tekstu bardziej zaawansowanych uczestników seminarium, co ułatwi samodzielne redagowanie początkującym studentom w ich samodzielnej pracy. Uczestnictwo na seminarium jest obowiązkowa.

Studenci IV roku wspólnie z promotorem ustalają temat pracy magisterskiej, składają promotorowi (pisemnie) krótką prezentację wybranego tematu oraz wstępną bibliografię. Po doprecyzowaniu tematu i zebraniu odpowiedniej bibliografii student składa podanie z prośbą o zatwierdzenie przez Radę Wydziału. Podczas tego roku studiów student pod kierunkiem promotora zapoznaje się z wybranymi źródłami i opracowaniami. Analiza źródła i literatury pozwoli na dokonanie wstępnego podziału zebranego materiału do wykorzystania w poszczególnych rozdziałach pracy. Student opracowuje wstępnie poszczególne rozdziały, które prezentuje na seminarium innym studentom celem naniesienia korekty. Ta tym etapie student winien ukończyć pierwszy rozdział pracy zaakceptowany w całości przez promotora.

Studenci V i VI roku na seminarium przedstawiają promotorowi oraz innym studentom pozostałe rozdziały pracy, które są wspólnie omawiane i ewentualnie poprawiane.

Seminaria naukowe do chwili zakończenia pisania pracy (dotyczy to także studentów roku VI) odbywają się w trakcie wyznaczonych przez dziekanat spotkań, możliwe są również indywidulane konsultacje on line.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student uzupełnia wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Formułuje podstawowe tezy swojej pracy naukowej. Selekcjonuje i dobiera odpowiedni materiał źródłowy stosowny do badanego tematu. Prezentuje na zajęciach własne wyniki badań i poddaje krytyce innych studentów poziom merytoryczny własnej pracy.

Umiejętności: student wdraża poznaną metodologię badań teologicznych i historycznych potrafi samodzielnie dobierać, analizować, selekcjonować i opracować źródła historyczne oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej i historycznej. Posiada umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii i historii.

Kompetencje: student potrafi pracować w zespole, ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Uzasadnienie punktów ECTS:

30 h - aktywne uczestnictwo w seminarium, 10 h - konsultacje, 30

h. samodzielna lektura, prowadzenie badań, 30 h - pisanie pracy dyplomowej, 130 h. -

razem 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie: uczestniczył systematycznie i aktywnie w zajęciach, posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje zawarte w EK oraz zrealizował wymagania przewidziane na poszczególne lata studiów przestawione w opisie studiów.

Student nie uzyskuje zaliczenia: nie uczestniczył systematycznie i aktywnie w zajęciach, nie posiadł wiedzy, umiejętności ani kompetencji zawartych w EK oraz nie zrealizował wymagania przewidziane na poszczególne lata studiów przestawione w opisie studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Łupiński
Prowadzący grup: Józef Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Łupiński
Prowadzący grup: Józef Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Łupiński
Prowadzący grup: Józef Łupiński, Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Łupiński
Prowadzący grup: Józef Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)