Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna: Cechy myślenia naukowego i potocznego. Zagrożenia późnej ponowoczesności. Sekularyzacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-FL-SOS
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna: Cechy myślenia naukowego i potocznego. Zagrożenia późnej ponowoczesności. Sekularyzacja
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość ogólnych zasad funkcjonowania w życiu społecznym.

Literatura:

1. Gardawski J., L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, Warszawa 2006.

2. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

3. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

4. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

5. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

7. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada na pytania w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Gardawski J., L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, Warszawa 2006.

2. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

3. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

4. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

5. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

7. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Gardawski J., L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, Warszawa 2006.

2. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

3. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

4. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

5. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

7. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)