Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tło kulturowe Biblii Greckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-FW-FBTK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tło kulturowe Biblii Greckiej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą kultury grecko-rzymskiej okresu hellenistycznego i obejmują następujące zagadnienia:

1. Tło historyczne powstania Biblii greckiej. Cechy kultury hellenistycznej.

2. Szkoły filozoficzne doby hellenistycznej.

3. Funkcjonowanie hellenistycznej polis.

4. Wierzenia Greków i Rzymian okresu hellenistycznego.

5. Pajdeja grecka i jej adaptacja w świecie grecko-rzymskim.

6. Wybrane gatunki literatury hellenistycznej.

7. Sztuka hellenistyczna jako odbicie idei i wartości.

Literatura:

P. Hadot, „Czym jest filozofia starożytna?”, Warszawa 2000. H.-P.

Hasenfratz, Religie świata starożytnego a chrześcijaństwo, tłum. U. Poprawska, Kraków 2206.

D. Musiał, „Antyczne korzenie chrześcijaństwa”, Warszawa 2001.

A. Świderkówna, Biblia w świecie greckim, Gniezno 1996. A. Świderkówna, „Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego”, Warszawa 1991.

M. Starowieyski, Rodzące się chrześcijaństwo wobec filozofii, Warszawskie Studia Teologiczne, numer specjalny 2017, s. 186-205.

E. Wipszycka, B. Bravo. „Historia starożytnych Greków” t.3, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna kulturę duchową starożytnej Grecji i Rzymu, obserwowaną głównie pod kątem żyjących w niej idei moralnych, filozoficznych i religijnych, a także najważniejszych obrazów i motywów mitologicznych. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat literatury antycznej oraz zna znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze judeo-chrześcijańskiej.

Student umie posługiwać się poprawną terminologią naukową z zakresu nauk o starożytności i z obszaru nauk humanistycznych. Student umie na różne sposoby interpretować wybrane teksty z literatury antycznej.

Student, mając świadomość grecko-rzymskich korzeni kultury europejskiej, potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować innym osobom, na czym polega jej wysoka wartość.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie pracy studentów podczas zajęć oraz pracy pisemnej przygotowanej indywidualnie przez każdego studenta na podstawie lektury tekstów źródłowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas wykładu „Tło kulturowe Biblii greckiej” poruszane są zagadnienia z zakresu historii, religijności, filozofii, obyczajowości i literatury starożytnych Greków i Rzymian. Zajęcia mają na celu przybliżenie realiów świata, w którym powstała Septuaginta i Nowy Testament.

Literatura:

P. Hadot, „Czym jest filozofia starożytna?”, Warszawa 2000. H.-P. Hasenfratz, Religie świata starożytnego a chrześcijaństwo, tłum. U. Poprawska, Kraków 2206. D. Musiał, „Antyczne korzenie chrześcijaństwa”, Warszawa 2001. A. Świderkówna, Biblia w świecie greckim, Gniezno 1996. A. Świderkówna, „Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego”, Warszawa 1991. M. Starowieyski, Rodzące się chrześcijaństwo wobec filozofii, Warszawskie Studia Teologiczne, numer specjalny 2017, s. 186-205. E. Wipszycka, B. Bravo. „Historia starożytnych Greków” t.3, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)