Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-R-EPO
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05


Skrócony opis:

Główne elementy myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu (+399), pisarza egipskiej pustyni.

Pełny opis:

1. Doświadczenie pustyni

2. Kseniteia i hezychia

3. Elementy orygenizmu w myśli ascetycznej Ewagriusza

4. Elementy antropologii Ewagriusza

5. Recepcja stoickiego ideału zgodności z naturą

6. Etapy drogi do Boga

7. „Praktike” jako walka z myślami

8. Osiem namiętności

9. Nauka o smutku

10. Antyrreza – spór z myślami

11. Głos Ewagriusza w dyskusji o apathei

12. Kontemplacja naturalna

13. Ideał czystej modlitwy

14. Teologia i wiara

15. Apostolat i kierownictwo duchowe

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

L. Nieścior, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, Warszawa 2018 (skrypt).

B. Literatura uzupełniająca:

L. Nieścior, Anachoreza w pismach Ewagriusza, Kraków/Tyniec 1997.

G. Bunge, Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego. Modlitwa ducha. Acedia. Ojcostwo duchowe, tł. zbior., Kraków/Ty¬niec 19982, ŹMon 19.

L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków/Tyniec 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

w zakresie umiejętności:

EK 2 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Razem: 60 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do myśli ascetycznej Ewagriusza z Pontu

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)