Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat dziennikarza religijnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-R-WDRE
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat dziennikarza religijnego
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące warsztatu dziennikarza religijnego nie mają charakteru zajęć praktycznych, nie są bowiem, jak wskazuje tytuł, dedykowane przyszłym dziennikarzom religijnym (katolickim), jak pierwotnie planowano. Dlatego podczas zajęć zostanie zaprezentowany warsztat dziennikarski o charakterze religijnym na przykładzie środowiska „Tygodnika Powszechnego” i jego redaktorów takich jak Jerzy Turowicz, Józefa Hennelowa, Tadeusz Żychiewicz. Ponieważ Żychiewicz uchodzi za prekursora apologii dziennikarskiej i jego działalność redakcyjna i pisarska najpełniej odzwierciedla warsztat dziennikarza religijnego, także czasów transformacji ustrojowej w Polsce, część zajęć poświęcona będzie jego pisarstwu (reportażom, epistolografii, hagiografii, aretologii, komentarzom biblijnym). Celem zajęć będzie zatem uświadomienie studentom, jak ważną rolę na rynku dziennikarskim może odegrać dziennikarstwo uprawiane w redakcjach o charakterze społeczno-katolickim czy ściśle wyznaniowym.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Rola i miejsce „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–2020

2. „Czas burz” i „czas rozstań” – kontrowersje wokół TP

3. Pierwszy „Tygodnik” i jego redaktorzy

4. Turowicz, Hennelowa, Żychiewicz, ks. Bardecki i ich pozycja w składzie redakcyjnym

5. Warsztat dziennikarski na przykładzie pisarstwa T. Żychiewicza

6. Początek pisarskiej drogi polskiego Tertuliana

7. Gatunki dziennikarskie Żychiewicza – od notatki do aretologii

8. Rozstanie Żychiewicza z „Tygodnikiem Powszechnym” i współpraca z „Gazetą Wyborczą”

9. Apologia dziennikarska czy apologia medialna?

10. „Tygodnik Powszechny” w drugiej dekadzie XXI wieku

Literatura:

Bereś W., Burnetko K., Podsadecka J., Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945–1999, Limanowa–Kraków 2012.

Boniecki A., Tertulian z Tygodnika, [w:] tegoż, Abonent chwilowo nieosiągalny, Kraków 2015.

Jarocki R., Czterdzieści pięć lat w opozycji (o ludziach „Tygodnika Powszechnego”), Kraków 1990.

Mateja A., Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza, Kraków 2012.

Nikt nie zna granic Kościoła. Z Tadeuszem Żychiewiczem rozmawia Adam Michnik, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 93, http://wyborcza.pl/1,100556,138839.html [dostęp: 28.01.2018].

Pera M., „Tygodnik Powszechny” w poszukiwaniu mądrości, „Refleksje” Nr 2 (2010), s. 45–55.

Podsadecka J., Gen ryzyka w sobie miał… o Jerzym Turowiczu opowiadają… ks. Adam Boniecki, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, Adam Michnik, Joanna Ochojska-Okońska, Anna Szałapak, Andrzej Szczeklik, Stefan Wilkanowicz, Warszawa 2012.

Sonczyk W., Media i dziennikarstwo w opinii „Tygodnika Powszechnego” (w kontekście obrad Okrągłego Stołu), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2008, z. 1/2, s. 151–174.

Stępniak K., Tadeusz Żychiewicz, Kraków 2018.

Stępniak K., W poszukiwaniu Kościoła idealnego. Życie i dzieło Tadeusza Żychiewicza, Olecko 2004.

Stępniak K., Tadeusz Żychiewicz, Kraków 2018.

Stępniak K., Współczesny Tertulian, „W Drodze” 1997, nr 7.

Stępniak K., Zapomniany redaktor Tygodnika Powszechnego, Pułtusk 2019.

Turowicz J., Kościół nie jest łodzią podwodną (wybór publicystyki z lat 1964-1987), Kraków 1990.

Żakowski J., Pół wieku pod włos czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego” w czasach heroicznych, Kraków 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- posiadać wiedzę na temat znaczenia i roli warsztatu religijnego we współczesnej komunikacji medialnej, ale także rzeczywistości społeczno-polityczno-religijnej, posiadać zdolność oceny i rodzajów,

- nabyć kompetencje dotyczące walorów religijnych gatunków dziennikarskich, ich wartości opiniotwórczej i konfesyjnej,

- posiadać ogólną wiedzę o najbardziej opiniotwórczym środowisku TP i jego wybitnych przedstawicielach, których warsztat dziennikarskich może być wzorcowy i godny naśladowania

- rozumieć, jaką rolę pełniło i pełni dziś pismo, wokół którego zawsze było wiele kontrowersji

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Praca pisemna esej, artykuł lub prezentacja na jeden z wybranych tematów zaproponowanych przez prowadzącego zajęcia związanych z poruszaną problematyką zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące warsztatu dziennikarza religijnego nie mają charakteru zajęć praktycznych, nie są bowiem, jak wskazuje tytuł, dedykowane przyszłym dziennikarzom religijnym (katolickim), jak pierwotnie planowano. Dlatego podczas zajęć zostanie zaprezentowany warsztat dziennikarski o charakterze religijnym na przykładzie środowiska „Tygodnika Powszechnego” i jego redaktorów takich jak Jerzy Turowicz, Józefa Hennelowa, Tadeusz Żychiewicz. Ponieważ Żychiewicz uchodzi za prekursora apologii dziennikarskiej i jego działalność redakcyjna i pisarska najpełniej odzwierciedla warsztat dziennikarza religijnego, także czasów transformacji ustrojowej w Polsce, część zajęć poświęcona będzie jego pisarstwu (reportażom, epistolografii, hagiografii, aretologii, komentarzom biblijnym). Celem zajęć będzie zatem uświadomienie studentom, jak ważną rolę na rynku dziennikarskim może odegrać dziennikarstwo uprawiane w redakcjach o charakterze społeczno-katolickim czy ściśle wyznaniowym.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Rola i miejsce „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–2020

2. „Czas burz” i „czas rozstań” – kontrowersje wokół TP

3. Pierwszy „Tygodnik” i jego redaktorzy

4. Turowicz, Hennelowa, Żychiewicz, ks. Bardecki i ich pozycja w składzie redakcyjnym

5. Warsztat dziennikarski na przykładzie pisarstwa T. Żychiewicza

6. Początek pisarskiej drogi polskiego Tertuliana

7. Gatunki dziennikarskie Żychiewicza – od notatki do aretologii

8. Rozstanie Żychiewicza z „Tygodnikiem Powszechnym” i współpraca z „Gazetą Wyborczą”

9. Apologia dziennikarska czy apologia medialna?

10. „Tygodnik Powszechny” w drugiej dekadzie XXI wieku

Literatura:

Bereś W., Burnetko K., Podsadecka J., Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945–1999, Limanowa–Kraków 2012.

Boniecki A., Tertulian z Tygodnika, [w:] tegoż, Abonent chwilowo nieosiągalny, Kraków 2015.

Jarocki R., Czterdzieści pięć lat w opozycji (o ludziach „Tygodnika Powszechnego”), Kraków 1990.

Mateja A., Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza, Kraków 2012.

Nikt nie zna granic Kościoła. Z Tadeuszem Żychiewiczem rozmawia Adam Michnik, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 93, http://wyborcza.pl/1,100556,138839.html [dostęp: 28.01.2018].

Pera M., „Tygodnik Powszechny” w poszukiwaniu mądrości, „Refleksje” Nr 2 (2010), s. 45–55.

Podsadecka J., Gen ryzyka w sobie miał… o Jerzym Turowiczu opowiadają… ks. Adam Boniecki, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, Adam Michnik, Joanna Ochojska-Okońska, Anna Szałapak, Andrzej Szczeklik, Stefan Wilkanowicz, Warszawa 2012.

Sonczyk W., Media i dziennikarstwo w opinii „Tygodnika Powszechnego” (w kontekście obrad Okrągłego Stołu), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2008, z. 1/2, s. 151–174.

Stępniak K., Tadeusz Żychiewicz, Kraków 2018.

Stępniak K., W poszukiwaniu Kościoła idealnego. Życie i dzieło Tadeusza Żychiewicza, Olecko 2004.

Stępniak K., Tadeusz Żychiewicz, Kraków 2018.

Stępniak K., Współczesny Tertulian, „W Drodze” 1997, nr 7.

Stępniak K., Zapomniany redaktor Tygodnika Powszechnego, Pułtusk 2019.

Turowicz J., Kościół nie jest łodzią podwodną (wybór publicystyki z lat 1964-1987), Kraków 1990.

Żakowski J., Pół wieku pod włos czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego” w czasach heroicznych, Kraków 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)