Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greek myths in the Christian interpretation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-RE-GM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Greek myths in the Christian interpretation
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

RL_W13

RL_W16

RL_U08

RL_U17

RL_K01

RL_K09


Skrócony opis:

Wybrane przykłady inkulturacji chrześcijańskiej: W jaki sposób pisarze wczesnochrześcijańscy wkładali w starą formę nowe treści?

Pełny opis:

1. Misterium krzyża jako kosmiczne misterium

2. Krzyż jako biblijne misterium

3. Misterium krzyża a misterium chrztu

4. Chrześcijańskie misterium słońca wielkanocnego

5. Niedziela - dzień słońca

6. Słońce Bożego Narodzenia: Epifania, Boże Narodzenie 25 grudnia

7. Bożonarodzeniowy i wielkanocny księżyc

8. Grecka symbolika wierzbowej gałęzi

9. Chrześcijańska symbolika wierzbowej gałęzi

10. Wierzba lubiąca wodę

11. Wierzba jałowa

12. Niebieska wierzba

13. Odyseuszowa podróż morska przez życie

14. Pokusa syren

15. Maszt krzyża

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

H. Rahner SI, Mit grecki jako narzędzie w interpretacji chrześcijańskich misteriów, tłum. i oprac. Leon Nieścior OMI, Warszawa UKSW 2009 (skrypt).

B. Literatura uzupełniająca:

J. Naumowicz, Narodziny Bożego Narodzenia, Kraków 2016.

Sz. Pieszczoch, Kulturotwórcza inspiracja i wpływ chrześcijaństwa na rozwój antyku, Poznań 1992.

Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła. Wybrane zagadnienia, oprac. L. Nieścior OMI, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami religijno-społecznymi (RL_W13);

EK 2 - zna i rozumie struktury społeczne oraz systemy wierzeń wśród ludów tradycyjnych, a w szczególności mieszkańców Afryki, Australii, Oceanii, Azji Północnej (RL_W16);

w zakresie umiejętności:

EK 3 – potrafi wykrywać proste zależności między kształtowaniem się systemów religijnych a procesami kulturalnymi i społecznymi (RL_U08);

EK 4 – posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych wynikających z uwarunkowania religijnego i kulturowego (RL_U17);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 5 – zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (RL_K01);

EK 6 – ma świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla światowego dziedzictwa kulturowego i społecznego (RL_K09).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Praca własna studenta: 80 godz.

Razem: 110 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między antyczną kulturą grecką a chrześcijaństwem”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma elementarnej wiedzy o relacjach zachodzących między antyczną kulturą grecką a chrześcijaństwem

Dst (3): ma po części elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między antyczną kulturą grecką a chrześcijaństwem

Db (4): ma stosunkowo dobrą elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między antyczną kulturą grecką a chrześcijaństwem

Bdb (5): ma bardzo dobrą elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między antyczną kulturą grecką a chrześcijaństwem

EK nr 2 określany jako „zna i rozumie struktury społeczno-religijne i wierzenia starożytnych Greków”

Ndst (2): nie zna i nie rozumie struktur społeczno-religijnych i wierzeń starożytnych Greków

Dst (3): dostatecznie zna i rozumie struktury społeczno-religijne i wierzenia starożytnych Greków

Db (4): dobrze zna i rozumie struktury społeczno-religijne i wierzenia starożytnych Greków

Bdb (5): bardzo dobrze zna i rozumie struktur społeczno-religijnych i wierzeń starożytnych Greków

EK nr 3 określany jako „potrafi wykrywać proste zależności między światem starożytnych wyobrażeń chrześcijańskich a mitologią grecką”

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi wykrywać proste zależności między światem starożytnych wyobrażeń chrześcijańskich a mitologią grecką

Dst (3): potrafi dostatecznie wykrywać proste zależności między światem starożytnych wyobrażeń chrześcijańskich a mitologią grecką

Db (4): potrafi dobrze wykrywać proste zależności między światem starożytnych wyobrażeń chrześcijańskich a mitologią grecką

Bdb (5): potrafi bardzo dobrze wykrywać proste zależności między światem starożytnych wyobrażeń chrześcijańskich a mitologią grecką

EK nr 4 określany jako „posiada umiejętność rozumienia i analizowania starożytnej myśli chrześcijańskiej wynikającej z uwarunkowania greckim dziedzictwem kulturowo-religijnym”

Na ocenę:

Ndst (2): nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania starożytnej myśli chrześcijańskiej wynikającej z uwarunkowania greckim dziedzictwem kulturowo-religijnym

Dst (3): posiada dostateczną umiejętność rozumienia i analizowania starożytnej myśli chrześcijańskiej wynikającej z uwarunkowania greckim dziedzictwem kulturowo-religijnym

Db (4): posiada dobrą umiejętność rozumienia i analizowania starożytnej myśli chrześcijańskiej wynikającej z uwarunkowania greckim dziedzictwem kulturowo-religijnym

Bdb (5): posiada bardzo dobrą umiejętność rozumienia i analizowania starożytnej myśli chrześcijańskiej wynikającej z uwarunkowania greckim dziedzictwem kulturowo-religijnym

EK nr 5 określany jako „zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności o adaptacji chrześcijańskiej mitów greckich, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie”

Na ocenę:

Ndst (2): nie zna zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności o adaptacji chrześcijańskiej mitów greckich, nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie

Dst (3): zna dość słabo zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności o adaptacji chrześcijańskiej mitów greckich, trochę rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie

Db (4): zna dobrze zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności o adaptacji chrześcijańskiej mitów greckich, rozumie dobrze potrzeby uczenia się przez całe życie

Bdb (5): zna bardzo dobrze zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności o adaptacji chrześcijańskiej mitów greckich, rozumie bardzo dobrze potrzebę uczenia się przez całe życie

EK nr 6 określany jako „ma świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla dziedzictwa kulturowego i społecznego starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): ma niedostateczną świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla dziedzictwa kulturowego i społecznego starożytności

Dst (3): ma dostateczną świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla dziedzictwa kulturowego i społecznego starożytności

Db (4): ma dobrą świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla dziedzictwa kulturowego i społecznego starożytności

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla dziedzictwa kulturowego i społecznego starożytności

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)