Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia pastoralna szczegółowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SBL-TPSZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teologia pastoralna szczegółowa
Jednostka: Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest doprowadzenie do zrozumienie istoty zbawczej działalności Kościoła, jej podmiotów, funkcji, struktur i uwarunkowań tej działalności we współczesności. Zrozumienie to osiąga się poprzez naukową refleksję nad Objawieniem Bożym i nauczaniem Kościoła oraz poprzez teologiczno-pastoralną analizę rzeczywistości uwzględniającą wyniki takich nauk jak: socjologia, pedagogika, psychologia, antropologia, itd., w której to rzeczywistości Kościół aktualnie pełni swoją zbawczą misję.

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień Teologii pastoralnej fundamentalnej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Na treść merytoryczną przedmiotu składają się zagadnienia dotyczące:

a) Parafii: powstanie i rozwój, parafia w świetle Soboru Watykańskiego II, parafia jako wspólnota wiary, funkcje parafii, potrzeba odnowy parafii

b) Dekanatu

c) Kościoła partykularnego czyli diecezji

d) Duszpasterstwa zwyczajnego (posługa nauczania, uświęcania i miłości)

e) Duszpasterstwa nadzwyczajnego (specjalistyczne i specjalne)

f) Nowej ewangelizacji (istota i sposoby realizacji)

Metody oceny:

Na ocenę pracy studenta składa się egzamin ustny na zakończenie semestru oraz sposób realizowania praktyk duszpasterskich. Egzamin jednego studenta trwa ok. 15 min. Zapisy na egzaminy prowadzone są po rozpoczęciu się sesji egzaminacyjnej.

Literatura:

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Teologia Pastoralna, red. R. Kamiński, T. II, Lublin 2000.

R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007.

Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku, Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce 2001.

J. Przybyłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, Studium pastoralne, Lublin 2001.

K. Pawlina, Nowa ewangelizacja i jej realizacja po 1989 roku, Warszawa 1995.

M. Olszewski, Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2005.

S. Lanza, La parrocchia in un mondo che cambia, Roma 2003.

S. Lanza, La nube e il fuoco. Un percorso di teologia pastorale, Roma 1995.

F. G. Brambilla, La parrocchia oggi e domani, Assisi 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)