Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia Boga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SGD-FB
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia Boga
Jednostka: Gdańskie Seminarium Duchowne
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest prezentacja dyscypliny filozoficznej jaką jest filozofia Boga, ukazanie jest specyfiki, metody i zadań oraz prezentacja wyników jej badań.

Efekt kształcenia – postawa – ukształtowanie postawy szacunku wobec odmiennych światopoglądów w kwestii istnienia Absolutu.

Kompetencja – znajomość współczesnych uzasadnień istnienia Absolutu i ich krytyki.

Wymagania wstępne: Podstawowy kurs filozofii z zakresu wstępu do filozofii i historii filozofii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Typologia nauk o religii

2. Co to jest filozofia Boga? Definicja.

3. Relacja filozofii Boga do innych dyscyplin filozoficznych.

4. Filozofia religijna.

5. Podział argumentów na istnienie Boga

6. Ateizm. Rodzaje. Geneza.

7. Panteizm. Deizm. Agnostycyzm

8. Fidezim

9. Argument ontologiczny

10. Drogi św. Tomasza

11. Argument ze szczęścia (św. Augustyn)

12. Argument z sumienia (Newman)

13. Argumentacja za istnieniem Boga wwedług Kanta

14. Argument z mistycyzmu (Bergson)

15. Filozofia Boga we współczesnej filozofii

Metody oceny: dysertacja pisemna oraz kolokwia z lektur.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

J. Sochoń, Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004

T. Gadacz, Rozumowe poznanie Boga, Bydgoszcz 2000,

Pozostałe:

E. Gilson. Bóg i filozofia, Warszawa 1982,

J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, Kraków 1994,

L. Łysień. Bóg. Rozum. Wiara, Kraków 2003,

S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1995,

P. Moskal, Czy istnieje Bóg? Pelplin 2002,

J. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty za istnieniem i przeciw istnieniu Boga, Warszawa 1997,

H. Perkowska, Bóg filozofów XX wieku. Wybrane koncepcje, Warszawa - Poznań 2001,

Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, t.1-6,

J. Woleński, Granice niewiary, Kraków 2004

P. Vardy, Krótko o filozofii Boga, Kraków 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest dyscyplina filozofia Boga, jak się kształtowała, EK_2 zna główne sposoby argumentacji za istnieniem i przeciw istnieniu Boga. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z filozofii Boga.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii Boga, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w kwestii istnienia Boga.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie dysertacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała
Prowadzący grup: Maciej Bała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała
Prowadzący grup: Maciej Bała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)