Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SLF-PS
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łodzi
Grupy:
Strona przedmiotu: http://99p9mk3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Skrócony opis:

Wykład ma charakter opisowy, pozwala prześledzić kolejne etapy rozwoju człowieka od okresu niemowlęcego do okresu młodzieńczego. Chronologiczna przekrojowa prezentacja obejmuje rozwój biologiczny, fizyczny i motoryczny; poznawczy, społeczny, emocjonalny, moralny, osobowości i religijny. Celem jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy o rozwoju człowieka, ze szczególnym akcentowaniem najnowszych problemów i prezentacją wyników badań w zakresie tej problematyki. Wykład wskazuje na współzależności różnych aspektów rozwoju, w kontekście ujęcia całościowego. Celem wykładu jest również umożliwienie studentom dostrzeżenia ciągłości cyklu życia i zrozumienie tego, w jaki sposób wcześniejsze stadia rozwojowe wpływają na późniejszy bieg życia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu student powinien:

- rozróżniać podstawowe pojęcia stosowane w psychologii rozwojowej,

- opisać strategie badań stosowane w psychologii rozwojowej,

- znać czynniki wpływające na rozwój człowieka na poszczególnych etapach życia,

- charakteryzować zmiany zachodzące w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym, moralnym i religijnym w poszczególnych okresach życia człowieka,

- wyjaśniać różnice między myśleniem dorosłych a myśleniem dzieci,

- rozumieć kierunek zmian rozwojowych na poszczególnych etapach życia człowieka oraz czynniki, które mają na nie wpływ,

- umieć w praktyce duszpasterskiej zastosować omówione zagadnienia teoretyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny oraz pisemna praca semestralna na wskazany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)