Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SOP-PSY1
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

EK_1 student umie zdefiniować czym jest psychologia jako nauka i jej cel

EK_2 student umie rozróżnić kierunki i działy w psychologii i przedstawicieli poszczególnych kierunków

Ek_3 student rozumie na czym polegają główne nurty w psychologii, zna mechanizmy obronne osobowości

Umiejętności

EK_4 student potrafi rozpoznać z jakiego nurtu w psychologii jest dany autor

EK_5 umie zinterpretować zjawiska w konkretnym kierunku

Kompetencje

EK_6 student jest zorientowany w najważniejszych kierunkach i działach w psychologii

EK_7 potrafi odróżnić interpretacje psychologiczne w różnych kierunkach psychologii i rozeznaje mechanizmy obronne

Literatura:

Strelau J., Psychologia, Gdańsk 2008

Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków 2002

Psychologia akademicka t.1 Strelau J., Doliński D., Gdańsk 2010

Psychologia akademicka t.2 Strelau J., Doliński D., Gdańsk 2010

Psychologia Podręcznik akademicki t. 1 Strelau J., Gdańsk 2000

Psychologia Podręcznik akademicki t. 2 Strelau J., Gdańsk 2000

Psychologia Podręcznik akademicki t. 3 Strelau J., Gdańsk 2000

Pervin A.L., Psychologia osobowości, Gdańsk 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: 68d8adh

udział w wykładzie - 15

lektura tekstów - 10

przygotowanie wykładu - 10

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 10

liczba ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2.0 Nie zna elementarnej terminologii psychologicznej, Nie zna wybranych koncepcji psychologicznych człowieka. Nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, aby zinterpretować ludzkie zachowania. Nie umie opisać funkcjonowania podstawowych procesów psychicznych człowieka

Na ocenę 3.0 Zna podstawową terminologię psychologiczną, ale nie rozumie jej źródeł i ma trudności w zastosowaniu. Umie wymienić podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka. Potrafi dokonać obserwacji zjawisk psychologicznych, ale ma trudności z ich interpretacją. Posiada podstawową wiedzę psychologiczną na temat emocji, motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Na ocenę 3.5 Zna podstawową terminologie psychologiczną, rozumie jej źródła, ale ma trudności w jej zastosowaniu. Orientuje się w odstawowych koncepcjach psychologicznych człowieka, potrafi je scharakteryzować (ale nie wszystkie). Potrafi zaobserwować i zinterpretować zjawiska psychologiczne. Zna procesy poznawcze, emocje i motywacje.

Na ocenę 4.0 Zna podstawową terminologie psychologiczną, rozumie jej źródła i zastosowanie. Potrafi wymienić i scharakteryzować więcej podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka, ale nie zawsze pamięta jej autorów. Orientuje się w procesach poznawczych, emocji i motywacji. Umie wyjaśnić jak funkcjonowanie w poszczególnych sferach przekłada się na zachowanie człowieka.

Na ocenę 4.5 Zna podstawową terminologie psychologiczną, rozumie jej źródła i zastosowanie, potrafi wyjaśnić znaczenie terminów specjalistycznych i odnieść je do analizowanych problemów. Potrafi wymienić i scharakteryzować więcej podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka Potrafi wskazać przedstawicieli danego kierunku psychologicznego, wyjaśnić charakterystyczne pojęcia dla danego nurtu. Orientuje się w procesach poznawczych, emocji i motywacji. Umie wyjaśnić jak funkcjonowanie w poszczególnych sferach przekłada się na zachowanie człowieka. Potrafi dokonać analizy motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Na ocenę 5.0 Zna podstawową terminologie psychologiczną, rozumie jej źródła i zastosowanie, potrafi wyjaśnić znaczenie terminów specjalistycznych i odnieść je do analizowanych problemów. Potrafi wymienić i scharakteryzować więcej podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka Potrafi wskazać przedstawicieli danego kierunku psychologicznego, wyjaśnić charakterystyczne pojęcia dla danego nurtu i potrafi wskazać przyczyny powstania nowego kierunku. Podczas analizy określonych zjawisk potrafi odnieść się do konkretnej koncepcji teoretycznej. Orientuje się w procesach poznawczych, emocji i motywacji. Rozumie podstawowe pojęcia na temat inteligencji człowieka. Potrafi wnioskować na temat konsekwencji obserwowanych zjawisk w kontekście psychologicznym. Posiada dobrą orientacje w całości materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sztajerwald
Prowadzący grup: Tomasz Sztajerwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jarosz
Prowadzący grup: Marek Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)