Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy inkulturacji w teologii Ojców Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SST-EI
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy inkulturacji w teologii Ojców Kościoła
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05


Skrócony opis:

Prezentacja wybranych wątków teologii patrystycznej, w której myśl chrześcijańska spotyka się z pewnymi ideami filozofii i w ogóle kultury starożytnej

Pełny opis:

1. Podstawowe cechy starożytnej inkulturacji chrześcijańskiej

2. Akomodacja misyjna w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego

3. Chrześcijanin wobec świata pogań¬skiego w nauce Tertuliana

4. Ad Donatum św. Cypriana jako reto¬ryczny protreptyk

5. Ortodoksja i platonizm w ujęciu św. Atanazego Aleksandryjskiego

6. Początki cywilizacji we¬dług Euzebiusza z Cezarei

7. Rozwój cywilizacji we¬dług Euzebiusza z Cezarei

8. Biblijna idea Syjonu w teologii odkupienia św. Hilarego z Poitiers

9. Wpływ tradycji klasycznej na ideę Syjonu u św. Hilarego z Poitiers

10. Teologiczna treść święta Epifanii według kapadockich źródeł IV w.

11. Pożytek kultury antycznej wg św. Grzegorza z Nazjanzu

12. Droga u apofatycznej wizji Boga w nauce św. Grzegorza z Nyssy

13. Aretologia chrześcijańska a filozofia według św. Jana Chryzostoma

14. Filozofia w życiu monastycznym i świeckim według św. Jana Chryzostoma

15. Podsumowanie

Literatura:

A. Literatura podstawowa

Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła. Wybrane zagadnienia. Zebrał i oprac. L. Nieścior, Warszawa 2010 (Studia i Materiały Misjologiczne, 21)

B. Literatura uzupełniająca:

Pieszczoch Sz., Kulturotwórcza inspiracja i wpływ chrześcijaństwa na rozwój antyku, Poznań 1992.

Widok N., Akomodacja misyjna w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego, Opole 1992

Stawinoga R., Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002, s. 95-132

Nieścior L., Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila z Ancyry, Poznań 2001, s. 202-218.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

w zakresie umiejętności:

EK 2 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Razem: 60 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do wybranych elementów inkulturacji w teologii patrystycznej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)