Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka w tekstach Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SST-RWNT
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Retoryka w tekstach Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01

STL_W03

STL_U02

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość greki koine.

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, mające na celu przygotowanie studenta do samodzielnej analizy retorycznej tekstów biblijnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykorzystywania retoryki jako narzędzia analitycznego w egzegezie tekstów biblijnych. Student zapoznaje się z podstawami retoryki klasycznej jako formą komunikacji perswazyjnej i podstawą kompozycji literackiej, w szczególności tzw. tekstów argumentacyjnych, a także z tzw. metodą retoryczną zaliczaną do synchronicznych metod badawczych mów, piśmiennictwa i tekstów literackich.

Celem zajęć jest praktyczne zdobycie umiejętności wykorzystywania retoryki jako narzędzia analizy egzegetycznej. Podczas zajęć student wykonuje krótkie ćwiczenia, utrwalające umiejętność stosowania konkretnych elementów analizy retorycznej. Ponadto samodzielnie wykonuje, poza czasem zajęć, ćwiczenia, łącząc kilka nabytych umiejętności w analizie wskazanego tekstu i prezentuje podczas zajęć wyniki swojej pracy.

Literatura:

Obowiązkowa:

Tekst źródłowy – Nowy Testament w przekładzie na język polski oraz tekst oryginalny.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele (cześć dotycząca analizy retorycznej).

Rafiński Grzegorz, Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce, Ruch biblijny i liturgiczny, 46 (1993) nr 3/4, s. 135-148.

Uzupełniająca:

K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, Pamiętnik Literacki 68/2 (1977) 219-250.

H. Lausberg, Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002.

A. Budzyńska-Gaca, Współczesna genologia retoryczna wobec tradycji klasycznej – wybrane zagadnienia, w: Dialog z Tradycją. Tom VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. Magdalena Puda-Blokesz i Magdaleny Ryszka-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, 138-163.

J. Nowaszczuk, Kompozycja wypowiedzi w ujęciu greckiej szkoły retorycznej, Roczniki Humanistyczne 54/55 (2006-2007) 3, 241-262.

D. Muszytowska, Rhetorical Criticism in Biblical Interpretation, w: D. Sztuk, Z. Grochowski, J. Kręcidło, red., Sources, Methods, and Challenges, Warsaw 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie metody retorycznej jako metody analizy i egzegezy tekstów biblijnych i stosuje tę wiedzę twórczo w praktyce do analizy tekstów teologicznych.

Absolwent poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki i analizy retorycznej, zna zarówno starożytne, jak i współczesne teorie z zakresu retoryki jako narzędzia analizy i interpretacji tekstów.

Absolwent rozumie różnice w stosowaniu retoryki jako metody w badaniach synchronicznych i diachronicznych oraz miejsce tej metody w badaniach nad Biblią.

Absolwent jest gotowy do wykorzystywania wiedzy i umiejętności z zakresu retoryki w celach edukacyjnych. Potrafi zastosować samodzielnie zasady retoryki do analizy tekstów biblijnych oraz innych tekstów teologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny

Student do zaliczenia ćwiczeń zobowiązany jest do:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

- przygotowania pisemnie oraz do zaprezentowania wyników pracy podczas zajęć analizy wybranych tekstów NT przy wykorzystaniu określonych elementów analizy retorycznej.

W ocenie zadań będą brane w szczególności: prawidłowe posługiwanie się terminologią retoryczną, umiejętność prezentowania wyników przeprowadzonych analiz, umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy z zakresu retoryki do analizy tekstu (rozpoznawania w warstwie elokucyjnej figur retorycznych, odtwarzanie schematu argumentacji, rozpoznawanie dominanty rodzaju, typu perswazji oraz formy porządku argumentacyjnego, umiejętność schematyzowania pojedynczych argumentów, rozumienie funkcji poszczególnych komponentów retorycznych dla znaczenia tekstu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student zobowiązany jest do uczestnictwa w 30 godzinach zajęć praktycznych oraz wykonywania zleconych zadań podczas zajęć – 1 ECTS

Student zobowiązany jest do przygotowania pisemnie oraz do zaprezentowania podczas zajęć trzech zadań – 1 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)