Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ukryte piękno Księgi Rodzaju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SST-UKR
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ukryte piękno Księgi Rodzaju
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest odkrywaniu ukrytych treści, zawartych w Księdze Rodzaju, na podstawie analizy fenomenu sekwencyjnego hipertekstualizmu w tej księdze.

Pełny opis:

Księga Rodzaju jest jedną z najciekawszych ksiąg biblijnych. Pozornie bardzo prosta, zrozumiała nawet dla dzieci, zawiera w sobie mnóstwo treści głębokich, ukrytych, odkrywanych dopiero przy uważnej analizie tekstu. Przedmiot poświęcony jest odkrywaniu tych treści, a także nauce rozumienia tekstów biblijnych takich, jakie są dla nas dostępne, bez dodatkowych, często błędnych teorii, np. dotyczących istnienia hipotetycznych źródeł i warstw Pięcioksięgu. Ten nowatorski, oryginalny sposób analizy Księgi Rodzaju, oparty na odkryciu fenomenu sekwencyjnego hipertekstualizmu, prowadzi nie tylko do odkrywania jej ukrytego piękna, ale także, poprzez to piękno, do odkrywania majestatu, wspaniałości i piękna samego Boga.

Literatura:

1. Bartosz Adamczewski, Genesis: A Hypertextual Commentary, Berlin [et al.] 2020.

2. Bartosz Adamczewski, „Koniec teorii źródeł? Genealogie Rdz 4,17 – 5,32 i ich przepracowanie w Nowym Testamencie,” Collectanea Theologica 83 (2013) nr 4, 47-74.

2a. Bartosz Adamczewski, „The End of Source Theories? The Genealogies in Gen 4:17–5:32 and Their Reworking in the New Testament,” Collectanea Theologica 90 (2020) nr 5, 33-64.

3. Bartosz Adamczewski, „Idea „świętej wojny” i jej pokojowa reinterpretacja w Starym Testamencie,” w: „A kimże jest człowiek?” (Ps 8,5). Księga Pamiątkowa dla uczczenia 75. rocznicy urodzin ks. Abpa Henryka Hosera SAC Biskupa Warszawsko-Praskiego, red. P. Klimek – L. Rasztawicki, Warszawa 2017, 151-158.

4. Bartosz Adamczewski, „Abraham and Sanballat,” Old Testament Essays 34 (2021) 14-26.

5. Bartosz Adamczewski, „Noah’s Ark and the Ark of the Covenant,” Collectanea Theologica 91 (2021) nr 2, 5-19.

6. Bartosz Adamczewski, „The Roles of Gerizim and Jerusalem in the Israelite Heptateuch Genesis–Judges,” Revue Biblique [forthcoming].

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą ukrytych treści, zawartych w Księdze Rodzaju

EK 2: potrafi krytycznie oceniać rozmaite teorie naukowe, dotyczące danego problemu

EK 3: jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej

EK 4: tworzy własną analizę wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, napisaną na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

Udział w wykładach: 30 godz., lektura literatury przedmiotu: 15-30 godz., pisanie pracy końcowej: 15-30 godz. - w sumie 60-90 godz. (2-3 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

1. ocenianie ciągłe aktywności na zajęciach

2. kolokwium śródsemestralne i praca końcowa

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 10%, EK 4: 40%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca końcowa musi dotyczyć wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 1 pozycję bibliograficzną z literatury do przedmiotu (z przypisami do niej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)