Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greek Authors: Clement of Rome, Irenaeus, Hippolytus, Clement of Alexandria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-G
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Greek Authors: Clement of Rome, Irenaeus, Hippolytus, Clement of Alexandria
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw teologii i patrologii.

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Skrócony opis:

Wybrane elementy teologii patrystyczne do początków III wieku

Pełny opis:

1. Wprowadzenie (1 zajęcie)

2. Klemens Rzymski (1 zaj.)

3. Ignacy Antiocheński (1 zaj.)

4. Hipolit Rzymski (2 zaj.)

5. Ireneusz z Lyonu (7 zaj.)

6. Klemens Aleksandryjski (3 zaj.)

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

QUASTEN J., Patrology, vol. 1, Allen 1995.

B. Literatura uzupełniająca:

VALLÉE G., A Study in Anti-Gnostic Polemics: Irenaeus, Hippolytus and Epiphanius, [s. l.] 1981.

BEHR J., Asceticism and anthropology in Irenaeus and Clement, Oxford 2000

W. BOUSSET, Kyrios Christos, transl.by J. E. Steely, New York 1970.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

STL_W01 – Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie greckiej teologii patrystycznej II wieku; jest w stanie rozwijać tę wiedzę i twórczo stosować ją w działalności edukacyjnej i środowiskowej

STL_W02 – zna podstawową terminologię greckiej teologii patrystycznej II wieku oraz jej greckie korzenie

STL_W03 – ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą teologię i metodologię, o starochrześcijańskich pisarzach greckich II wieku

STL_W04 – ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii patrystycznej greckiej II wieku

STL_W06 – ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w zakresie greckiej teologii patrystycznej II wieku

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1: ma pogłębioną odnośną wiedzę i jest w stanie ją rozwijać i twórczo stosować

Na ocenę:

Ndst (2): Nie ma pogłębionej odnośnej wiedzy i nie jest w stanie rozwijać jej i twórczo stosować

Dst (3): ma dostateczną odnośną wiedzę i jest w stanie dostatecznie ją rozwijać i twórczo stosować

Db (4): ma dużą odnośną wiedzę i jest w stanie dobrze ją rozwijać i twórczo stosować

Bdb (5): ma bardzo dużą odnośną wiedzę i bardzo dobrze jest w stanie ją rozwijać i twórczo stosować

EK nr 2: zna podstawową terminologię w odnośnym zakresie oraz jej kulturowe korzenie

Na ocenę:

Ndst (2): nie zna podstawowej terminologii w odnośnym zakresie oraz jej kulturowych korzeni

Dst (3): zna dostatecznie podstawową terminologię w odnośnym zakresie oraz jej kulturowe korzenie

Db (4): zna dobrze podstawową terminologię w odnośnym zakresie oraz jej kulturowe korzenie

Bdb (5): zna bardzo dobrze podstawową terminologię w odnośnym zakresie oraz jej kulturowe korzenie

EK nr 3: ma uporządkowaną i pogłębioną odnośną wiedzę

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma dostatecznie uporządkowanej i pogłębionej odnośnej wiedzę

Dst (3): ma dostatecznie uporządkowaną i pogłębioną odnośną wiedzę

Db (4): ma dobrze uporządkowaną i pogłębioną odnośną wiedzę

Bdb (5): ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną odnośną wiedzę

EK nr 4: ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie odnośnej wiedzy

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma dostatecznie pogłębionej wiedzy o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie odnośnej wiedzy

Dst (3): ma dostatecznie pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie odnośnej wiedzy

Db (4): ma dobrze pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie odnośnej wiedzy

Bdb (5): ma bardzo dobrze pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie odnośnej wiedzy

EK nr 6: ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w odnośnym zakresie

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma dostatecznie pogłębionej znajomości współczesnego nauczania Kościoła w odnośnym zakresie

Dst (3): ma dostatecznie pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w odnośnym zakresie

Db (4): ma dobrze pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w odnośnym zakresie

Bdb (5): ma bardzo dobrze pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w odnośnym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)