Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatory of Theological Texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-TR
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatory of Theological Texts
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W02;

STL_U03;

SKL_K08;

Wymagania wstępne:

student zna podstawową terminologię teologiczną

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują tłumaczenia i prezentację wybranych pozycji naukowych

Pełny opis:

Studenci wraz z prowadzącym wykład zajmują się poznaniem i tłumaczeniami tekstów teologicznych z wybranych specjalizacji które są kompatybilne ze specjalizacjami którymi zajmują się studenci.

Literatura:

adekwatna do specjalizacji wybranej przez studenta

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1: ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranej specjalizacji teologicznej

EK nr 2: student potrafi analizować podstawową wiedzę teologiczną;

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji oraz skonstruować (na ich podstawie) pogłębione teksty (ustne i pisemne),

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować zdobyte informacje oraz właściwie je wykorzystywać.

uzasadnienie przyznanej ilości ECTS:

udział w zajęciach -30 godz.

czas poświęcony na prace domowe i przygotowanie do testów- 60 godz.

przygotowanie prezentacji akademickiej - 25 godz.

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 5 godz.

razem - 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1: ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranej specjalizacji teologicznej

realizowany z wykorzystaniem wykładu informacyjnego i pogadanki oraz - na późniejszych etapach pracy - klasyczną metodą problemową;

na ocenę 2: nie ma wiedzy dotyczącej wybranej specjalizacji teologicznej;

na ocenę 3: ma podstawową wiedzę dotyczącej wybranej specjalizacji teologicznej;

na ocenę 4: ma wiedzę dotyczącą wybranej specjalizacji teologicznej i potrafi analizować i poddawać rozwiązania problemów teologicznych;

na ocenę 5: ma wiedzę dotyczącą dotyczącej wybranej specjalizacji teologicznej, wie jak znaleźć i zastosować rozwiązania problemów teologicznych.

EK nr 2: student potrafi analizować podstawową wiedzę teologiczną;

na ocenę 2: student nie potrafi analizować podstawowej wiedzy teologicznej;

na ocenę 3: student potrafi analizować podstawową wiedzę teologiczną;

na ocenę 4: student potrafi analizować wiedzę teologiczną w stopniu zaawansowanym;

na ocenę 5: student potrafi poprawnie analizować podstawową wiedzę teologiczną.

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 2: student nie zna, nie rozpoznaje i nie umie posługiwać się podstawowymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się niektórymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 4: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się większością pojęć teologicznych adekwatnych do potrzeb;

na ocenę 5: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się wszystkimi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji oraz skonstruować (na ich podstawie) pogłębione teksty (ustne i pisemne);

na ocenę 2: nie potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji i nie potrafi skonstruować (na ich podstawie) tekstów;

na ocenę 3: potrafi samodzielnie dokonywać selekcji prostych informacji, potrafi skonstruować na ich podstawie krótkie teksty;

na ocenę 4: potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji oraz konstruować na ich podstawie pogłębione teksty;

na ocenę 5: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz biegle konstruować na ich podstawie pogłębione teksty;

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować zdobyte informacje oraz właściwie je wykorzystywać.

na ocenę 2: nie stosuje adekwatnych narzędzi i wiedzy teoretycznej, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje albo niewłaściwie je wykorzystuje;

na ocenę 3: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje, ale ich zasób nie jest obszerny - nie posługuje się wszystkimi dostępnymi narzędziami lub nie ma całej niezbędnej wiedzy; zazwyczaj właściwie wykorzystuje zdobyte informacje;

na ocenę 4: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje - ma wystarczający zasób narzędzi, a także posiadł niezbędną wiedzę; przeważnie właściwie wykorzystuje zdobyte informacje;

na ocenę 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje - ma obszerny zasób narzędzi, a także posiadł niezbędną wiedzę; zawsze właściwie wykorzystuje zdobyte informacje.

Metody oceniania: praca pisemna, odpytywanie, rozmowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują tłumaczenia i prezentację wybranych pozycji naukowych

Pełny opis:

Studenci wraz z prowadzącym wykład zajmują się poznaniem i tłumaczeniami tekstów teologicznych z wybranych specjalizacji które są kompatybilne ze specjalizacjami którymi zajmują się studenci.

Literatura:

adekwatna do specjalizacji wybranej przez studenta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)