Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wsparcia dziecka i rodziny w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-SW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wsparcia dziecka i rodziny w Polsce
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

W toku zajęć zostanie przedstawiona pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego oraz polityka rodzinna, jej definicje, cel, instrumenty.

Ponadto, zostaną nakreślone możliwości wsparcia dziecka i rodziny: świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz rodziny, instytucje wsparcia oraz piecza zastępcza: rodzinna i instytucjonalna oraz adopcja. Zostaną przedstawione podstawy prawne działań wspierających.

Literatura:

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Warszawa 2013.

I. Krasiejko, Instytucje pomocy społecznej dla rodzin biologicznych z dziećmi, (w:) Pomoc społeczna Idea-rozwój-instytucje, (red.) E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E. Zdebska, Warszawa 2022.

I. Krasiejko, Instytucje pomocy społecznej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, (w:) Pomoc społeczna Idea-rozwój-instytucje, (red.) E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E. Zdebska, Warszawa 2022.

B. Balcerzak – Paradowska, Polityka rodzinna: dla kogo wsparcie? Między rodziną a jednostką, (w:) Polityka społeczna w Polsce. Osiągniecia i wyzwania, (red.) M. Bednarski, Z. Wiśniewski, Warszawa2018

R. Szczepanik, J. Wawrzyniak , Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615)

Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student:

1. Posiada wiedzę na temat polityki rodzinnej w Polsce.

2. Posiada wiedzę o najważniejszych świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych oraz instytucjonalnych formach pomocy rodzinie.

3. Posiada wiedzę na temat pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej oraz adopcji.

UMIEJĘTNOŚCI

Student

1. Posiada umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy do analizy i zrozumienia zjawisk dotyczących wsparcia dziecka i rodziny.

2. Potrafi omówić system dotyczących wsparcia dziecka i rodziny, interpretować i wyjaśniać problemy polityki rodzinnej oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi.

3. Potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach

KOMPETENCJE

Student:

1. Ma świadomość dylematów polityki rodzinnej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje.

2.Wykazuje chęć współuczestniczenia w tworzeniu i realizacji tworzeniu projektów społecznych,

3.Staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W toku zajęć zostanie przedstawiona pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego oraz polityka rodzinna, jej definicje, cel, instrumenty.

Ponadto, zostaną nakreślone możliwości wsparcia dziecka i rodziny: świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz rodziny, instytucje wsparcia oraz piecza zastępcza: rodzinna i instytucjonalna oraz adopcja. Zostaną przedstawione podstawy prawne działań wspierających.

Literatura:

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Warszawa 2013.

I. Krasiejko, Instytucje pomocy społecznej dla rodzin biologicznych z dziećmi, (w:) Pomoc społeczna Idea-rozwój-instytucje, (red.) E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E. Zdebska, Warszawa 2022.

I. Krasiejko, Instytucje pomocy społecznej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, (w:) Pomoc społeczna Idea-rozwój-instytucje, (red.) E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E. Zdebska, Warszawa 2022.

B. Balcerzak – Paradowska, Polityka rodzinna: dla kogo wsparcie? Między rodziną a jednostką, (w:) Polityka społeczna w Polsce. Osiągniecia i wyzwania, (red.) M. Bednarski, Z. Wiśniewski, Warszawa2018

7Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615)

Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)