Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika systematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-12-13
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika systematyczna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_W01, BI1_W04,


Skrócony opis:

Celem wykładów jest omówienie zagadnień z zakresu systematyki roślin a także zapoznanie studenta z różnorodnością grup systematycznych. Efekt kształcenia: Zaznajomienie się z podstawami taksonomii i nazewnictwa. Znajomość podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin telomowych.Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z budową grzybów, glonów i roślin naczyniowych na przykładzie preparatów i żywych obiektów. Omówienie cykli i stadiów rozwojowych. Poznanie gatunków roślin nago- i okrytozalążkowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student ma wiedzę obejmującą zagadnienia z podstaw botaniki systematycznej, zna zasadnicze jednostki taksonomiczne grzybów i roślin telomowych, rozumie fundamentalne procesy biologiczne;

2. student wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną.

Umiejętności:

1. student stosuje podstawowe narzędzia badawcze wykorzystywane w botanice systematycznej;

2. student rozumie literaturę z zakresu podstaw botaniki systematycznej, również w języku angielskim;

3. student wykorzystuje dostępne źródła informacji obejmujące różnego typu dane botaniczne;

4. student wykonuje nieskomplikowane zadania badawcze;

5. student potrafi wykonać w laboratorium proste pomiary fizyczne i biologiczne.

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.];

Udział w wykładach - 30 godz., , przygotowanie do egzaminu - 30 godz.; suma godzin - 60; [60 godz./30(25) godz. = ok. 2]. Liczba ECTS /wykład/: 2.

Udział w laboratoriach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz., konsultacje - 5 godz., przygotowanie do testów - 25 godz.; suma godzin - 85; [85 godz./30(25) godz. = ok. 3]. Liczba ECTS /ćwiczenia/: 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw biologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw biologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw biologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk
Prowadzący grup: Piotr Kiełtyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw biologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)