Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-24-01
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium chemii organicznej
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U09, BI1_K02, K03Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii organicznej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej, nauczenie studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, szkłem i zasadami jego użytkowania oraz zasadami BHP.

2. Synteza tetrafenyloporfiryny.

3. Synteza acetanilidu.

4. Synteza aspiryny.

5. Synteza octanu butylu.

Metody oceny: warunkiem zaliczenia każdego ćwiczenia jest zdanie krótkiego testu dotyczącego danego ćwiczenia (kolokwium wstępne) oraz zaliczenie sprawozdania.

Literatura:

Obowiązkowa: Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne", Wydanie II, 2005, Wydawnictwo UKSW

Uzupełniająca:

R. T. Morrison, R. N. Boyd „Chemia organiczna". PWN, 2008.

G. Patrick „Krótkie wykłady. Chemia Organiczna". PWN, Warszawa, 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BI_W03 - ma wiedzę z zakresu chemii organicznej niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych

BI_W09 - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

BI_U04 - wykonuje zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

BI_U06 - przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w laboratorium proste doświadczenia chemiczne

BI_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role

BI_K06 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia

Liczba punktów ECTS - 3

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Przygotowanie sprawozdania - 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 30 godz.

Suma godzin - 90

Liczba ECTS: 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie punktów uzyskanych z:

a) kartkówek na rozpoczęcie zajęć, dotyczących zaplanowanego do wykonania ćwiczenia: zasady i metody pracy;

b) pisemnych sprawozdań z każdego wykonanego ćwiczenia, zawierających opis teoretyczny, uzyskane wyniki i obliczenie rezultatów;

c) umiejętności pracy w laboratorium chemii organicznej, w tym: posługiwania się podstawowymi technikami w laboratorium chemicznym, współdziałanie w grupie, przestrzeganie zasad obowiązujących na pracowni, w szczególności wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematykę całych zajęć.

Wiedza (BI_W03, BI_W09):

ocena 2 (ndst): student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, nie przestrzega zasad bhp w laboratorium;

ocena 3 (dst): student posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, nie wszystkie zasady bhp obowiązujące w laboratorium są mu znane i przez niego przestrzegane;

ocena 4 (db): student opanował podstawową wiedzę dotyczącą dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, przestrzega zasad bhp w laboratorium;

ocena 5 (bdb): student przyswoił i wykorzystuje wiedzę dotyczącą dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, postępuje zgodnie z zasadami bhp w laboratorium.

Umiejętności (BI_U04, BI_U06):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wykonać prostych zadań badawczych i doświadczeń chemicznych;

ocena 3 (dst): student w podstawowym stopniu opanował umiejętność wykonywania prostych zadań badawczych i doświadczeń chemicznych;

ocena 4 (db): student potrafi wykonać proste zadania badawcze i doświadczenia chemiczne;

ocena 5 (bdb): student biegle potrafi wykonać proste zadania badawcze i doświadczenia chemiczne.

Kompetencje (BI_K02, BI_K06):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie;

ocena 3 (dst): student w podstawowym stopniu potrafi współdziałać i pracować w grupie;

ocena 4 (db): student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz postępować w stanach zagrożenia;

ocena 5 (bdb): student potrafi współdziałać i pracować w grupie, łatwo zmieniając przypisane mu role.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rybakiewicz-Sekita
Prowadzący grup: Ewa Kicińska, Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rybakiewicz-Sekita
Prowadzący grup: Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rybakiewicz-Sekita
Prowadzący grup: Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)