Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-24-PRAK
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się:

BI1_W06, BI1_U01, BI1_U10, BI1_K04, BI1_K05, BI1_K06


Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki w wymiarze 120 godzin w wybranych przez siebie instytucjach i zakładach pracy. W czasie praktyk zapoznają się ze specyfiką działania instytucji, uczestniczą w badaniach i pracach różnych zespołów lub pracują samodzielnie realizując zadania zlecone przez opiekuna praktyk. Podczas praktyk studenci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w toku studiów.

Pełny opis:

Praktyka może się odbywać w wybranych instytucji lub podmiocie gospodarczym, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów –dla kierunku Biologia mogą to być takie instytucje jak:

Centra Onkologii, Przychodnie, Szpitale, Gabinety weterynaryjne, Stadniny, Instytuty ochrony roślin, Instytuty zielarstwa, Instytuty PAN, Uczelnie Państwowe, Laboratoria diagnostyczne/medyczne/analityczne, Laboratoria kryminalistyczne, Laboratoria naukowo-badawcze, Pracownie bioinformatyczne, Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, Nadleśnictwa, Instytucje i służby działające w zakresie ochrony przyrody, Ogrody botaniczne/zoologiczne, Parki narodowe, krajobrazowe, Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Stacje sanitarno-epidemiologiczne, Zakłady farmaceutyczne, Zakłady oczyszczania ścieków, Biogazownie, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody i inne.

W zakres praktyk nie wchodzi prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Kierunku Biologia trwają nie krócej niż 120 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Literatura:

nie dotyczy

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ep. 1. (BI1_U01) Praktykant potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;

Ep. 2. (BI1_U09) Praktykant potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno rolę lidera jak i członka grupy, wykonać zadania powierzone przez opiekuna praktyk;

Ep. 3. (BI1_K06) Praktykant jest gotów do rozpoznania problemów zawodowych i odnalezienia ich rozwiązań.

Opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 120 h

suma: 120h [120/30=4]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uczelnianego opiekuna praktyk na podstawie opinii osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rusin
Prowadzący grup: Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rusin
Prowadzący grup: Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rusin
Prowadzący grup: Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)