Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurokognitywistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-NKG
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neurokognitywistyka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

B12_W01 Rozumie złożone zjawiska i procesy biologiczne

B12_W02 W interpretacji zjawisk i procesów biologicznych konsekwentnie opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych.

B12_W03 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauk ścisłych, związanych z biologią

B12_W04 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi.

B12_W05 Ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów biologii

B12_U04 Wykazuje umiejętności krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

B12_U07 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

B12_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się różnych osób.

B12_K06 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

B12_K07 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą, umie ocenić krytycznie nowe informacje, zna praktyczne zastosowania tego zakresu wiedzy.

Wymagania wstępne:

Nie ma.

Pełny opis:

Rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania struktury i funkcji mózgu, oraz metod wpływania na jego aktywność ogólną i określone funkcje doprowadził do powstania nowych możliwości badania złożonych funkcji układu nerwowego ludzi i zwierząt i wpływania na nie.

Przedmiotem wykładów będą nowe metody badawcze i uzyskane przy ich pomocy wyniki, rzucające nowe światło na procesy poznawcze i decyzyjne zachodzące w układzie nerwowym.

Student pozna wyniki nowych badań na styku neurobiologii, psychologii i etologii, które w ciągu ostatnich 15 lat przyniosły wiele ważnych odkryć, poszerzy wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach i ograniczeniach percepcji, tworzeniu przedstawień i wyobrażeń, mechanizmach pamięci, emocji i ich związkach z procesami poznawczymi, wyborami etycznymi i racjonalnym działaniem. Wiedza o nowych metodach badania funkcji układu nerwowegoi ułatwi mu w przyszłości pracę w zespołach stosujących metody EEG, PET czy fMRI.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

a) W zakresie wiedzy: Student zdobędzie wiedzę o współczesnych metodach obrazowania budowy i funkcjonowania mózgu i jego struktur. Pozna rozwój badań na styku neurobiologii i psychologii, które w ciągu ostatnich 15 lat przyniosły wiele ważnych odkryć, nie w pełni jeszcze zintegrowanych z tradycyjnym myśleniem psychologicznym. Uzyska wiedzę o skutkach rozwoju sztucznej inteligencji (AI).

b) W zakresie umiejętności: Student zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie ważnego nurtu współczesnej psychologii poznawczej i neurobiologii, będzie umiał ją połączyć z tradycyjną wiedzą psychologiczną.

c) W zakresie kompetencji społecznych: Student poszerzy wiedzę o biologicznych mechanizmach, uwarunkowaniach i ograniczeniach ludzkiej percepcji, pamięci i racjonalnego działania. Wiedza o nowych klinicznych metodach neuroobrazowania i badania ludzi umożliwi mu nawiązanie współpracy z zespołami stosującymi metody EEG, PET czy też MRI.

ECTS. Przygotowanie do wykładów i lektury – 60 godzin. Wykłady – 30 godzin. Przygotowanie do egzaminu – 90 godzin. 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, czas na napisanie - 90 minut. Zadane zostaną trzy pytania dotyczące problemów omawianych na wykładach. Student powinien przedstawić w dłuższej odpowiedzi na każde z pytań swoją wiedzę i przemyślenia w zakresie tych pytań. Punktacja: 0-10 punktów za każdą odpowiedź, suma to maksymalnie 30 punktów. Stopnie (w skali od 2 do 5) zostaną wystawione na podstawie uzyskanej sumy punktów. Minimum na stopień „3” to 15 punktów, a na stopień "5" - 27 punktów. Oceny pośrednie będą przyznawane proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów. Zarówno egzamin w pierwszym terminie, jak i egzamin poprawkowy odbędą się według tych samych zasad.

Wiedza/Umiejętności/Kompetencje społeczne

Na ocenę 2 student nie wypełnia przedmiotowych efektów uczenia się

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się.

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się.

Na ocenę 5 student w stopniu bardzo wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = ok. 30 h

30 h – uczestnictwo w zajęciach

30 h – przygotowanie własne do zajęć

30 h – przygotowanie do egzaminu

90/30=3 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania struktury i funkcji mózgu, oraz metod wpływania na jego aktywność ogólną i określone funkcje doprowadził do powstania nowych możliwości badania złożonych funkcji układu nerwowego ludzi i zwierząt i wpływania na nie.

Przedmiotem wykładów będą nowe metody badawcze i uzyskane przy ich pomocy wyniki, rzucające nowe światło na procesy poznawcze i decyzyjne zachodzące w układzie nerwowym.

Student pozna wyniki nowych badań na styku neurobiologii, psychologii i etologii, które w ciągu ostatnich 15 lat przyniosły wiele ważnych odkryć, poszerzy wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach i ograniczeniach percepcji, tworzeniu przedstawień i wyobrażeń, mechanizmach pamięci, emocji i ich związkach z procesami poznawczymi, wyborami etycznymi i racjonalnym działaniem. Wiedza o nowych metodach badania funkcji układu nerwowegoi ułatwi mu w przyszłości pracę w zespołach stosujących metody EEG, PET czy fMRI.

Literatura:

Literatura podstawowa

B.Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2009.

J.W. Kalat - Biologiczne podstawy psychologii. PWN 2007

A. Damasio - Błąd Kartezjusza. Rebis 2011.

P. Jaśkowski - Neuronauka poznawcza. Vizja Press 2009

M.B. Fitzgerald - Obrazy naszego umysłu. Sonia Draga 2010

S. Zeki - Blaski i cienie naszego umysłu. Wyd. UW 2012

Literatura uzupełniająca

fMRI - frequently asked questions http://www.fmrimethods.org/index.php/Frequently_asked_questions

Bandettini, PA (2006) Functional MRI. Methods in Mind (Eds. C Senior, T Russell, M Gazzaniga). MIT Press.

Joseph P. Hornak, The basics of MRI, http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm

PET http://www.ujk.edu.pl/ifiz/pl/files/lectures/Metody_fizyczne/Met_Fiz_PET.pdf

Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej. Elselvier. Urban&Partner 2008

F. Crick – Zdumiewająca hipoteza. Prószyński 1997

A. Damasio – Jak umysł zyskał jaźń. Rebis 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)