Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurokognitywistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-NKG Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurokognitywistyka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

B12_W01 Rozumie złożone zjawiska i procesy biologiczne

B12_W02 W interpretacji zjawisk i procesów biologicznych konsekwentnie opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych.

B12_W03 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauk ścisłych, związanych z biologią, w szczególności z biochemią.

B12_W04 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi.

B12_W05 Ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów biologii

B12_U04 Wykazuje umiejętności krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

B12_U07 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

B12_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się różnych osób.

B12_K06 Wykazuje odpowiedziałność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

B12_K07 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą, umie ocenić krytycznie nowe informacje, zna praktyczne zastosowania tego zakresu wiedzy.

Skrócony opis:

Rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania struktury i funkcji mózgu, oraz metod wpływania na jego aktywność ogólną i określone funkcje doprowadził do powstania nowych możliwości badania złożonych funkcji układu nerwowego ludzi i zwierząt i wpływania na nie.

Przedmiotem wykładów będą nowe metody badawcze i uzyskane przy ich pomocy wyniki, rzucające nowe światło na procesy poznawcze i decyzyjne zachodzące w układzie nerwowym.

Student pozna wyniki nowych badań na styku neurobiologii, psychologii i etologii, które w ciągu ostatnich 15 lat przyniosły wiele ważnych odkryć, poszerzy wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach i ograniczeniach percepcji, tworzeniu przedstawień i wyobrażeń, mechanizmach pamięci, emocji i ich związkach z procesami poznawczymi, wyborami etycznymi i racjonalnym działaniem. Wiedza o nowych metodach badania funkcji układu nerwowegoi ułatwi mu w przyszłości pracę w zespołach stosujących metody EEG, PET czy fMRI.

Pełny opis:

Tematy wykładów

1. Wprowadzenie. Omówienie kursu. Zakres i historia neurokognitywistyki. Rozwój nowych technik badawczych i nowe kierunki badań związane z użyciem tych technik.

2. Zarys budowy mózgu i lokalizacji funkcji w mózgu. Rozwój, dojrzewanie i starzenie się mózgu.

3. Budowa i funkcjonowanie neuronów jako komórek i sieci połączeń. Neurotransmitery, przekaz informacji między komórkami.

4. Związek aktywności neuronów z zapisem EEG. Potencjały wywołane. Zastosowanie, zalety i ograniczenia metody rejestracji potencjałów wywołanych.

5. Metoda PET i jej zastosowania w badaniach naukowych i klinice. Zastosowania kliniczne metody drażnienia głębokich struktur mózgu i wnioski poznawcze.

6. Obrazowanie anatomii żywego mózgu metodą MRI. Zasady metody, zastosowania poznawcze oraz medyczne.

7. Metoda funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Zalety, ograniczenia i podstawowe zastosowania w badaniu funkcjonowania mózgu człowieka i zwierząt.

8. Neurony „lustrzane” kory czuciowej a zrozumienie intencji i stanu psychicznego innych osób.

9. Problem istnienia świadomości. Neurofizjologia procesów uwagi. Przezczaszkowe drażnienie mózgu.

10. Pamięć. Nowe odkrycia dotyczące funkcjonowania systemów pamięci.

11. Fizjologia i patologia układu nagrody. Udział emocji procesach poznawczych. Uzależnienia.

12. Mechanizmy zachowań obronnych. Fobie. Depresja. Agresja.

13. Hormony płciowe a stany emocjonalne. Biologiczne mechanizmy tworzenia więzi emocjonalnej między partnerami oraz między rodzicami i potomstwem.

14. Mózgowe mechanizmy wyborów etycznych i życia społecznego. Empatia.

15. Asymetria funkcjonalna mózgu człowieka. Myślenie abstrakcyjne, inteligencja. Specyficznie ludzkie zachowania, ich neurobiologiczne mechanizmy i ewolucyjne korzenie.

Literatura:

Literatura podstawowa

B.Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2009.

J.W. Kalat - Biologiczne podstawy psychologii. PWN 2007

A. Damasio - Błąd Kartezjusza. Rebis 2011.

P. Jaśkowski - Neuronauka poznawcza. Vizja Press 2009

M.B. Fitzgerald - Obrazy naszego umysłu. Sonia Draga 2010

S. Zeki - Blaski i cienie naszego umysłu. Wyd. UW 2012

Literatura uzupełniająca

fMRI - frequently asked questions http://www.fmrimethods.org/index.php/Frequently_asked_questions

Bandettini, PA (2006) Functional MRI. Methods in Mind (Eds. C Senior, T Russell, M Gazzaniga). MIT Press.

Joseph P. Hornak, The basics of MRI, http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm

PET http://www.ujk.edu.pl/ifiz/pl/files/lectures/Metody_fizyczne/Met_Fiz_PET.pdf

Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej. Elselvier. Urban&Partner 2008

F. Crick – Zdumiewająca hipoteza. Prószyński 1997

A. Damasio – Jak umysł zyskał jaźń. Rebis 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

a) W zakresie wiedzy: Student zdobędzie wiedzę o współczesnych metodach obrazowania budowy i funkcjonowania mózgu i jego struktur. Pozna rozwój badań na styku neurobiologii i psychologii, które w ciągu ostatnich 15 lat przyniosły wiele ważnych odkryć, nie w pełni jeszcze zintegrowanych z tradycyjnym myśleniem psychologicznym.

b) W zakresie umiejętności: Student zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie ważnego nurtu współczesnej psychologii poznawczej i neurobiologii, będzie umiał ją połączyć z tradycyjną wiedzą psychologiczną.

c) W zakresie kompetencji społecznych: Student poszerzy wiedzę o biologicznych mechanizmach, uwarunkowaniach i ograniczeniach ludzkiej percepcji, pamięci i racjonalnego działania. Wiedza o nowych klinicznych metodach neuroobrazowania i badania ludzi umożliwi mu nawiązanie współpracy z zespołami stosującymi metody EEG, PET czy też MRI.

ECTS. Przygotowanie do wykładów i lektury – 60 godzin. Wykłady – 30 godzin. Przygotowanie do egzaminu – 90 godzin. 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbędzie się on-line, na platformie Moodle i będzie polegał na wyborze (zakreśleniu) prawidłowej odpowiedzi spośród trzech, które wyświetlą się na ekranie wraz z pytaniem. Będą to pytania dotyczące podstawowych terminów neurofizjologicznych, nazw anatomicznych i procesów zachodzących w układzie nerwowym. Każdemu ze studentów system wyświetli 30 tych samych pytań, z tymi samymi odpowiedziami, ale w różnej kolejności. Każde pytanie (wraz z odpowiedziami) będzie wyświetlane do czasu zakreślenia odpowiedzi, maksymalnie przez jedną minutę. Prawidłowe odpowiedzi powinny być znane Studentom, którzy opanowali materiał przedstawiony na wykładach. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzyma 1 punkt (maksymalna możliwa suma - 30 punktów). Zakreślenie nieprawidłowej odpowiedzi nie będzie punktowane.

Stopnie (w skali od 2 do 5) zostaną wystawione na podstawie uzyskanej sumy punktów. Minimum na stopień „3” to 15 punktów, a na stopień "5" - 27 punktów. Oceny pośrednie będą przyznawane proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów. Zarówno egzamin w pierwszym terminie, jak i egzamin poprawkowy odbędą się według tych samych zasad.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nieczuja-Dwojacka, Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.