Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-ZOO-02lab Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia kręgowców
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Przedmioty do wyboru dla II i III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI1_U01, BI1_U02, BI1_U09, BI1_U10, BI1_K01, BI1_K03


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami filogenezy strunowców oraz z rozszerzoną wiedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Nabycie umiejętności rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców. W semestrze planuje się od 4 do 6 godzin zajęć w terenie

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z zoologii kręgowców studenci zapoznają się z podstawami wiedzy na temat pochodzenia strunowców (i kręgowców) oraz pokrewieństw w obrębie tego typu. Zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Nabywają umiejętności z zakresu badań wybranych kręgowców w terenie oraz rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców. Na zajęcia w terenie przeznaczone jest 4-6 godzin

Literatura:

Podstawowa:

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2016. Biologia. Rebis-Pearson, Poznań

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Warszawa-Poznań

Błaszak C. (red.) 2011-2020. Zoologia. Tom 1-3. Wyd. Nauk. PWN Warszawa

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Fortey R. 2000. Życie. Nieautoryzowana biografia. Historia pierwszych czterech miliardów lat życia a Ziemi. Świat Książki, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt (krótkie wykłady). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Kowalski K. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. PWN, Warszawa

Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy). Wiedza Powszechna, Warszawa

Szarski H. 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa

Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych (lub wydania od 1990 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Umiński T. 1991. Zwierzęta i kontynenty. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Internet – strony wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady

Obszar wiedzy:

1 - absolwent w zaawansowanym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i złożone uwarunkowania w biologii, rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne;

2 - absolwent w zaawansowanym stopniu zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię biologiczną oraz ma znajomość rozwoju biologii i stosowanych w niej metod badawczych;

Ćwiczenia

Obszar umiejętności:

3 - absolwent potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;

4 - absolwent potrafi właściwie dobrać źródła i informacje z nich pochodzące, rozumie literaturę z zakresu biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim;

5 - absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role a także wykonać zlecone zadania badawcze;

6 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Obszar kompetencji społecznych:

7 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu biologii;

8 - absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Kalkulacja ECTS

Wykład - aktywność na platformie e-learningowej - 30 godz.

Ćwiczenia - aktywność na platformie e-learningowej - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Suma godzin -120 godz.

Liczba ECTS: 120 godz./30(25) godz. = ok. 4.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment criteria:

Knowledge

grade 2 (unsatisfactory): the student does not know the basic terminology in the field of vertebrate zoology, does not understand biological processes

grade 3 (satisfactory): the student knows to a limited extent the terminology in the field of vertebrate zoology, has a limited knowledge of biological processes

grade 4 (good): the student knows the terminology in the field of vertebrate zoology, has general knowledge about the evolution of vertebrate animals, their anatomy and physiology. He/she is aware of current trends in the advancements of zoology

grade 5 (excellent): student has full knowledge of the terminology and scope of interest of vertebrate zoology, is able to analyze the relationship between anatomy and physiology, can assess the usefulness of taxonomy for the advancement of zoology. The student identifies domestic species of vertebrate animals

Skills

grade 2 (unsatisfactory): the student is unable to use basic zoology research techniques and tools, perform observations or perform simple zoological measurements in the laboratory; is unable to find-out reliable sources of scientific information in the discipline of vertebrate zoology; cannot properly present the content of simple texts in zoology; does not show progress in gaining knowledge of zoology

grade 3 (satisfactory): the student has only a limited ability to use basic zoology research techniques and tools, perform observations or perform simple zoological measurements in the laboratory; has a limited ability to find-out reliable sources of scientific information in the discipline of vertebrate zoology; has a limited ability to properly present the content of simple texts in zoology; demonstrates a limited progress in gaining knowledge of zoology

grade 4 (good): the student has a good ability to use basic zoology research techniques and tools, perform observations or perform simple zoological measurements in the laboratory; has a good ability to find-out reliable sources of scientific information in the discipline of vertebrate zoology; has a good ability to properly present the content of simple texts in zoology; demonstrates a good progress in gaining knowledge of zoology

grade 5 (excellent): the student fluently applies basic zoology research techniques and tools, conducts observations or performs simple zoological measurements in the laboratory; the student is able to effectively analyze, summarize and present simple scientific texts on zoology; while deepening her/his knowledge she/he goes beyond the subject matter of the classes

Competences

grade 2 (unsatisfactory): the student does not show any involvement in the course.

grade 3 (satisfactory): the student only in a limited way deepens and updates his/her knowledge; only occasionally participates in discussions, formulates his/her own statements and constructive critical comments; only infrequently reaches popular science magazines and professional electronic sources.

grade 4 (good): the student demonstrates an active interest in the subject, raises questions, seeks answers for them; often takes an active part in discussions, makes her/his own speeches, and constructs critical remarks; often reads popular science magazines and professional electronic sources

grade 5 (excellent): the student demonstrates an active interest in the subject, raises questions, seeks answers for them; regularly takes an active part in discussions, makes her/his own speeches, and constructs critical remarks; regularly reads popular science magazines and professional electronic sources.

Final grades consist of:

1. Lecture: ocena z egzaminu testowego; aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń na ocenę minimum 3 (dst)

2. Classes: class attendance and activity – participation in discussions, multimedia presentation on a given topic (for a grade) and mid-term examinations. Attendance - two justified absences are excusable. Unexcusing absentions will result in a lower rating from the classes half grade downgrade

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w ramach tego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą mogli zapoznać się z rozszerzoną miedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Będą mogli nabyć umiejętność rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców.

Pełny opis:

Tematy omawiane podczas wykładów:

1. Podstawy systematyki strunowców. Przegląd głównych taksonów strunowców i ich cech charakterystycznych

2. Strunowce: ogólna charakterystyka. Osłonice i bezczaszkowce.

3. Kręgowce: ogólna charakterystyka. Linie rozwojowe kręgowców. Filogeneza bezżuchwowców. Charakterystyka współczesnych bezżuchwowców. Krajowe gatunki.

4. Filogeneza żuchwowców. Pochodzenie ryb szczękowych. Charakterystyka współczesnych ryb chrzęstnych.

5. Ryby – ogólna charakterystyka.. Charakterystyka współczesnych ryb kostnych.

6. Ryby - główne grupy ekologiczne. Przegląd światowej ichtiofauny.

7. Płazy – ogólna charakterystyka. Wyjście na ląd. Różnorodność anatomii i biologii głównych grup płazów.

8. Płazy - przegląd światowej fauny płazów. Znaczenie i ochrona płazów.

9. Gady - pochodzenie i filogeneza. Radiacja adaptacyjna gadów w erze mezozoicznej. Powstanie błon płodowych. Rozród na lądzie.

10. Gady - przegląd światowej fauny gadów.

11. Ptaki - pochodzenie i filogeneza. Przystosowania do lotu. Stałocieplność. Opieka nad potomstwem.

12. Ptaki - przegląd światowej ornitofauny. Ptaki w mieście.

13. Ptaki jako kluczowe gatunki w ochronie przyrody. Wędrówki.

14. Ssaki – pochodzenie i filogeneza. Stekowce, torbacze i łożyskowce - charakterystyka.

15. Ssaki - przegląd światowej teriofauny. Znaczenie i ochrona ssaków.

Tematy realizowane podczas ćwiczeń:

1. Charakterystyka ogólna, przystosowania, cykl życiowy strunowców. Osłonice, bezczaszkowce.

2. Kręgowce – plan budowy, charakterystyczne cechy, przystosowania.

3. Kręgouste – charakterystyka gromady. Rząd: minogokształtne – morfologia, anatomia, rozmnażanie się i rozwój.

4. Ryby: systematyka i charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna i szkielet. Pokrycie ciała. Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ krążenia, wydalniczy i osmoregulacja.

5. Ryby: układy – pokarmowy, oddechowy i rozrodczy. Rozmnażanie się, rozwój i opieka nad potomstwem. Termoregulacja.

6. Płazy: systematyka i charakterystyka ogólna. Pokrycie ciała i szkielet.

7. Płazy: układy i narządy zmysłów. Rozmnażanie się, cykle rozwojowe, opieka rodzicielska. Krajowe gatunki płazów.

8. Gady: systematyka i charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna, pokrycie ciała i szkielet.

9. Gady: układy. Narządy zmysłów. Rozmnażanie się i rozwój.

10. Ptaki: systematyka i charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna, pokrycie ciała, szkielet, budowa skrzydła.

11. Ptaki: budowa wewnętrzna. Przystosowania do lotu.

12. Ptaki: rozmnażanie się i rozwój. Budowa jaja. Opieka rodzicielska.

13. Ssaki: systematyka i charakterystyka ogólna.

14. Ssaki: budowa zewnętrzna, pokrycie ciała i szkielet. Budowa wewnętrzna, układy, narządy zmysłów. Rozmnażanie się i rozwój.

Literatura:

Podstawowa:

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2013. Biologia. Rebis, Poznań

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Warszawa-Poznań

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Fortey R. 2000. Życie. Nieautoryzowana biografia. Historia pierwszych czterech miliardów lat życia a Ziemi. Świat Książki, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt (krótkie wykłady). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Kowalski K. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. PWN, Warszawa

Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy). Wiedza Powszechna, Warszawa

Rajski A. 1983. Zoologia. Tom I i II. PWN Warszawa

Szarski H. 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa

Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych (lub wydania od 1990 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Umiński T. 1991. Zwierzęta i kontynenty. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Internet – strony wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: zaliczenie zoologii ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami filogenezy strunowców oraz z rozszerzoną wiedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Nabycie umiejętności rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z zoologii kręgowców studenci zapoznają się z podstawami wiedzy na temat pochodzenia strunowców (i kręgowców) oraz pokrewieństw w obrębie tego typu. Zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Nabywają umiejętności z zakresu badań wybranych kręgowców w terenie oraz rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców.

Literatura:

Podstawowa:

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2016. Biologia. Rebis-Pearson, Poznań

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Warszawa-Poznań

Błaszak C. (red.) 2011-2020. Zoologia. Tom 1-3. Wyd. Nauk. PWN Warszawa

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Fortey R. 2000. Życie. Nieautoryzowana biografia. Historia pierwszych czterech miliardów lat życia a Ziemi. Świat Książki, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt (krótkie wykłady). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Kowalski K. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. PWN, Warszawa

Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy). Wiedza Powszechna, Warszawa

Szarski H. 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa

Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych (lub wydania od 1990 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Umiński T. 1991. Zwierzęta i kontynenty. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Internet – strony wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: zaliczenie zoologii ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak, Jerzy Romanowski
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami filogenezy strunowców oraz z rozszerzoną wiedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Nabycie umiejętności rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców. W semestrze planuje się od 4 do 6 godzin zajęć w terenie

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z zoologii kręgowców studenci zapoznają się z podstawami wiedzy na temat pochodzenia strunowców (i kręgowców) oraz pokrewieństw w obrębie tego typu. Zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat biologii, budowy anatomicznej, czynności życiowych, przystosowań do środowiska bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Nabywają umiejętności z zakresu badań wybranych kręgowców w terenie oraz rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców. Na zajęcia w terenie przeznaczone jest 4-6 godzin

Literatura:

Podstawowa:

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2016. Biologia. Rebis-Pearson, Poznań

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Warszawa-Poznań

Błaszak C. (red.) 2011-2020. Zoologia. Tom 1-3. Wyd. Nauk. PWN Warszawa

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Fortey R. 2000. Życie. Nieautoryzowana biografia. Historia pierwszych czterech miliardów lat życia a Ziemi. Świat Książki, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt (krótkie wykłady). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Kowalski K. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. PWN, Warszawa

Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy). Wiedza Powszechna, Warszawa

Szarski H. 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa

Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych (lub wydania od 1990 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Umiński T. 1991. Zwierzęta i kontynenty. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Internet – strony wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: zaliczenie zoologii ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.