Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-13-PR
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II r. II stopnia IS
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS2P_W03 IS2P_U10 IS2P_U11 (rok akademicki 2023/24)


IS2P_W01; IS2P_U05; IS2P_U07; IS2P_U19; IS2P_U20; IS2P_K01; IS2P_K02; IS2P_K03; IS2P_K06; IS2P_K07; IS2P_K08

Wymagania wstępne:

w zależności od zakładu pracy wiedza związana z inżynierią środowiska

Skrócony opis:

Praktyki mają na celu poszerzenie i zastosowanie w praktyce zawodowej wiedzy zdobywanej w trakcie studiów, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie w efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku Inżynieria Środowiska. Ich celem jest również kształtowanie umiejętności zawodowych właściwych dla miejsca odbywania praktyk.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Inżynierii Środowiska trwają nie krócej niż 240 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Pełny opis:

Praktyki mogą odbywać się min. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych, biurach projektowych laboratoriach lub innych jednostkach organizacyjnych, przy czym charakter odbywanych praktyk powinien być zgodny z profilem kierunku studiów.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt 1. Absolwent zna i rozumie problemy występujący w danym przedsiębiorstwie (firmie, instytucji)

Efekt 2. Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu projektowania w danej firmie

Efekt 3. Absolwent potrafi analizować rozwiązania techniczne stosowanych w instytucji

Efekt 4. Absolwent potrafi wykonywać prace dokumentacyjne i projektowe związane z charakterem praktyk

Efekt 5. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z wykonywanymi zdaniami w instytucji przyjmującej

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest zaliczana na podstawie dokumentów wskazanych w Regulaminie praktyk studenckich w UKSW - wypełnionego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu pracy oraz karty praktykanta, zatwierdzonych przez Instytucję przyjmującą studenta.

Zaliczenie praktyk stanowi warunek zaliczenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Weryfikacja osiągniętych efektów odbywa się na podstawie oceny osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej, a formalnego zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Wiedza:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z inżynierią środowiska.

Umiejętności:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi ocenić procesów, rozwiązań technicznych dotyczących inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi ocenić procesy, rozwiązania techniczne dotyczące inżynierii środowiska.

Kompetencje:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia technologii dla ludzi.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent zna znaczenie wiedzy technologicznej dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Praktyki zawodowe:

Program praktyk stanowi uzupełnienie procesu kształcenia studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W toku praktyk student kierunku Inżynieria Środowiska powinien uzyskać kompetencje społeczne wskazane w opisie efektów kształcenia. Praktyki powinny przygotować studenta do podjęcia pracy zawodowej, w tym do profesjonalnego postępowania przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, organizacji pracy, aktywnego współdziałania w zespole.

Student powinien mieć możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku studiów przez aktywne uczestnictwo w pracy instytucji przyjmującej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 240 h

suma: 240h [240/30=8]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 360 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 360 h

suma: 360h [360/30=12]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)