Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-11-LOG2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W07

FI1_W12

FI1_U06

FI1_U09

FI1_K03

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym. Omawia się wybrane systemy oparte na ontologii mnogościowej (algebra zbiorów) i atrybutywnej (logika nazw Arystotelesa). Definiuje się związki między wybranymi fragmentami klasycznej logiki a teorią zbiorów. Kurs obejmuje ponadto podstawowe informacje z zakresu logik nieklasycznych (logiki modalne, deontyczne). Pokazuje się także elementy zastosowań logiki do filozofii. Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli kurs Logika 1.

Pełny opis:

Kontynuujemy prezentację pojęć i twierdzeń wprowadzonych w semestrze zimowym. Zaczynamy od omówienia ram ontologicznych typu mnogościowego i atrybutywnego. Wprowadzamy sposób definiowania indukcyjnego oraz rozumowania dedukcyjno/indukcyjne (indukcja matematyczna). Rozszerzamy klasyczny rachunek predykatów z identycznością do algebry zbiorów w ujęciu Słupeckiego i Borkowskiego. Następnie omawiamy elementy teorii relacji oraz stosunek między KRZ a algebrą zbiorów. Przesuwamy akcent na zagadnienia z zakresu historii logiki i zastosowania logiki do filozofii. Omawiamy logikę nazw Arystotelesa w ujęciu tradycyjnym i współczesnym, następnie wprowadzamy elementy charakterystyki niektórych logik nieklasycznych (funktory modalne, temporalne deontyczne). Kurs wzbogacamy o wybrane przykłady zastosowań logiki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (do strony 172)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki badań w zakresie logiki; zna podstawowe metody badawcze: metodę analizy logicznej, dedukcję sformalizowaną (dowodzenie, wnioskowanie) w ramach logiki klasycznej

Umiejętności:

2. Student trafnie definiuje pojęcia na gruncie poznanych języków formalnych, poprawnie projektuje definicje własnych terminów; zna podstawy logiki klasycznej

Kompetencje:

3. Na podstawie analizy nowych sytuacjii problemowych student samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania (dowody lematów i twierdzeń).

OPIS ECTS: udział w wykładzie 30; przygotowanie do wykładu 30; czas na uzupełnienie informacji z wykładu tymi, które są prezentowane na ćwiczeniach 30; przygotowanie do egzaminu 40; SUMA GODZIN 130 [110 : 25 =6]; LICZBA ECTS 6

Metody i kryteria oceniania:

Przewiduje się semestralny egzamin ustny.

Aby zdawać egzamin, należy:

1. mieć ukończony kurs Logika 1;

2. zaliczyć ćwiczenia do wykładu;

3. być obecnym na wykładach (dopuszczalna liczba nieobecności: 3)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Porwolik, Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Marek Porwolik, Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym. Omawia się wybrane systemy oparte na ontologii mnogościowej (algebra zbiorów) i atrybutywnej (logika nazw Arystotelesa). Definiuje się związki między wybranymi fragmentami klasycznej logiki a teorią zbiorów. Kurs obejmuje ponadto podstawowe informacje z zakresu logik nieklasycznych (logiki modalne, deontyczne). Pokazuje się także elementy zastosowań logiki do filozofii. Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli kurs Logika 1.

Pełny opis:

Omawiamy zagadnienia w następującym porządku:

1. Ontologie mnogościowe i atrybutywne. (Pojęcia: przedmiot, indywiduum, powszechnik, zbiór, własność, element, część, podmiot, kolektyw, dystrybutyw)

2. Uwagi o indukcji

3. Algebra zbiorów (1/3) (sposoby tworzenia zbiorów, zbiory proste i złożone, działania na zbiorach)

4. Algebra zbiorów (2/3) (stosunki między zbiorami)

5. Algebra zbiorów (3/3) (rodziny zbiorów, podział logiczny, analiza logiczna)

6. Elementy teorii relacji (1/2) (para uporządkowana, iloczyn kartezjański, relacja, dziedzina, przeciwdziedzina, pole, działania na relacjach)

7. Elementy teorii relacji (2/2) (formalne własności relacji dwuargumentowych)

8. Związek między klasyczną logiką zdaniową i algebrą zbiorów

9. Arystotelesowska logika nazw LA. Język i reguły inferencji

10. Prawa kwadratu logicznego LA, prawa konwersji, obwersji i kontrapozycji LA

11. Prawa sylogistyczne LA

12. Przykłady logik nieklasycznych: logiki modalne (1/2)

13. Logiki modalne (2/2)

14. Logika deontyczna

15. Z zastosowań logiki do filozofii (podsumowanie, przykłady)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (do strony 172)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego 2001

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu Logika 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach zajęć realizuje się następujące tematy: 1. - 2. Klasyczny rachunek predykatów pierwszego rzędu; 3. Klasyczny rachunek predykatów pierwszego rzędu z identycznością; 4. - 6. Rachunek zbiorów; 7. - 8. Elementy teorii relacji

9. - Elementy ekstremalne; 10. - 11. Sylogistyka w ujęciu tradycyjnym i współczesnym; 12. - 13. Modalności w logice; 14. Dwa przykłady zastosowania logiki w filozofii; 15. O logice logiki

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (do strony 172)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego 2001

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs logiki 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.