Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metafizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-11-METAF2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metafizyka 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W07

FI1_W12

FI1_U07

FI1_U11

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie metafizyki klasycznej jako dziedziny poznania, w której dokonuje się opisu (wyjaśnienia) rzeczywistości poprzez wskazanie na ostateczne przyczyny jej istnienia.

Zaprezentuje się trzy etapy (części) tego metafizycznego opisu:

- pierwszy ukazuje WŁASNOŚCI TRANSCENDENTALNE przysługujące każdemu bytowi (patrz tematy semestru pierwszego).

- drugi ujawnia STRUKTURĘ bytu.

- wreszcie trzeci etap opisu metafizycznego wskazuje na PRZYCZYNY bytu, które warunkują jego istnienie.

Zwieńczeniem analiz metafizycznych jest argumentacja za istnieniem ABSOLUTU, który jest ostateczną racją istnienia całej rzeczywistości.

Pełny opis:

Metafizyka jest podstawową nauką filozoficzną, która ma za zadanie wyjaśnić w sposób ostateczny zarówno byty jednostkowe (konkrety), jak i ogół bytów, przez wskazanie na tkwiący w nich czynniki konieczne, dzięki którym są bytem.

Tak rozumiana metafizyka jest nauką, która odpowiada w sposób racjonalny na bardzo ważne pytania. Znajomość metafizyki daje dobre podstawy do prowadzenia dialogu z różnymi stanowiskami na temat rozumienia rzeczywistości, a szczególnie natury człowieka oraz istnienia i natury Absolutu.

Na wykładach zaprezentuje się trzy etapy (części) tego opisu:

- pierwszy ukazuje WŁASNOŚCI TRANSCENDENTALNE przysługujące badanej rzeczywistości (patrz tematy semestru pierwszego).

- drugi ujawnia metafizyczną STRUKTURĘ tak badanej rzeczywistości, a więc złożenie każdego bytu z aktu i możności, substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej oraz z istoty i istnienia.

- wreszcie trzeci etap opisu wskazuje na PRZYCZYNY jakie warunkują istnienie bytu przygodnego.

Zwieńczeniem analiz metafizycznych jest argumentacja za istnieniem ABSOLUTU, który jest ostateczną racja istnienia całej rzeczywistości.

Literatura:

- Berti E., „Wprowadzenie do metafizyki”, tłum. D. Facca, Warszawa 2002.

- Clarke W. N., „The One and the Many. A Contemporary Thomistic

Metaphysics", Notre Dame 2001.

- Gilson E., „Byt i istota”, tłum. J. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1968.

- Janeczek S., Starościc A., (red.), „Metafizyka. Część I: Koncepcje metafizyki",

Lublin 2017.

- Janeczek S., Starościc A., (red.), „Metafizyka. Część II: Zarys teorii bytu",

Lublin 2017.

- Jaroszyński P., „Metafizyka czy ontologia”, Lublin 2011.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków 2011.

- Krąpiec M. A., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin 1994.

- Krąpiec M. A., „Metafizyka”, Lublin 1995.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej”,

Warszawa 2006.

- Morawiec E., "Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej",

Warszawa 2004.

- Philippe M. D., „Retracing Reality. A Philosophical Itinerary”, Edinburgh 1999.

- Stępień A. B., „Wprowadzenie do metafizyki”, Kraków 1964.

- Stróżewski W., „Ontologia”, Kraków 2004.

- Śnieżyński K., Duchliński P. (red.), "Metafizyka i dekonstrukcja. W

poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań

dekonstrukcjonizmu", Kraków 2016.

- Wojtysiak J., „O słowie być”, Lublin 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię filozoficzną z zakresu metafizyki

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień metafizyki

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji filozoficznych prowadzonych na gruncie metafizyki

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst filozoficzny z zakresu metafizyki

EK 5 – student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu metafizyki oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska filozoficzne

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu metafizyki

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metafiyzki

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): nie wie czym jest metafizyka, ani jak się kształtowała, nie zna ich przedstawicieli.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest metafizyka, ale nie potrafi ukazać jej specyfiki ani szczegółowo omówić przedstawicieli

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę metafizyki, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić ich przedstawicieli.

- na ocenę 5 (bdb.): dobrze orientuje się w metafizyce, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne z zakresu metafizyki, nie potrafi ocenić wartości poznawczej metafizyki.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne. Niezbyt potrafi ocenić wartość poznawczą metafizyki. Ma trudności w uzasadnieniu wartości metafizyki.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu metafizyki, potrafi ocenić ich wartość poznawczą metafizyki. Umie uzasadnić potrzebę zajmowania się metafizyką.

- na ocenę 5 (bdb.): student dobrze czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu metafizyki, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie dobrze uzasadnić możliwość zajmowania się metafizyką.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z prezentacji (pracy rocznej) przygotowanej przez studenta.

2. ocena z egzaminu końcowego

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z prezentacji (1/3) i oceny z egzaminu końcowego na końcu semestru letniego (2/3).

Szczegóły będą podane na wykładach, na początku drugiego semestru.

Egzamin końcowy – pisemny lub ustny. Dwa pytania losowo wybrane z puli podanej przez prowadzącego na ostatnich zajęciach (1 pytanie ogólne; 1 pytanie szczegółowe); czas na przygotowanie odpowiedzi; możliwość przygotowania notatek pomocniczych. Szczegóły będą podane na wykładach, na początku drugiego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka, Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka, Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze letnim będziemy omawiać czynniki konieczne występujące w bycie. Najpierw omówimy STRUKTURĘ BYTU, czyli złożenie bytu z aktu i możności, substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej oraz z istoty i istnienia.

Przy końcu semestru zajmiemy się zagadnieniem PRZYCZYN BYTU. Wskażemy m.in. na cztery rodzaje przyczyn występujące w każdym bycie przygodnym.

Wreszcie poruszymy problematyka Absolutu (Boga), która jest zwieńczeniem metafizyki. Metafizyka klasyczna wskazuje na istnienie Absolutu, który jest ostatecznym źródłem istnienia oraz Bytem będący racją całej rzeczywistości.

Pełny opis:

Metafizyka jest podstawową nauką filozoficzną, od której wszystkie inne dyscypliny filozoficzne są pochodne lub zależne (będąc w istocie metafizykami szczegółowymi). Metafizyka ma za zadanie wyjaśnić w sposób ostateczny zarówno byty jednostkowe (konkrety), jak i ogół bytów przez wskazanie na tkwiący w nich czynniki konieczne, dzięki którym są bytem.

W semestrze letnim będziemy omawiać te własnie czynniki konieczne występujące w bycie. Dlatego najpierw omówimy STRUKTURĘ BYTU, czyli złożenie bytu z aktu i możności, substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej oraz z istoty i istnienia.

Wyeksponujemy znaczenie istnienia w bycie, oraz podstawowego złożenia bytu z istoty i istnienia. Pozwala to wyjaśnić ostatecznie takie fakty metafizyczne, jak przygodność bytów (niekonieczność istnienia), pluralizm bytowy, wzajemną zależność, a także problem źródła istnienia. Akt istnienia

(esse) jest najgłębszym i najdoskonalszym aktem bytu; bez aktu istnienia wszelka treść (essentia) pozostawałaby jedynie czystą możliwością. Byt ujmowany w aspekcie istnienia zapewnia realizm i obiektywność poznania oraz języka, jakim posługuje się człowiek.

Przy końcu semestru zajmiemy się zagadnieniem PRZYCZYN BYTU. Wskażemy m.in. na cztery rodzaje przyczyn występujące w każdym bycie przygodnym.

Wreszcie poruszymy problematyka Absolutu (Boga), która jest zwieńczeniem metafizyki. Metafizyka klasyczna wskazuje na istnienie Absolutu, który jest ostatecznym źródłem istnienia oraz Bytem będący racją całej rzeczywistości.

Literatura:

- Berti E., „Wprowadzenie do metafizyki”, tłum. D. Facca, Warszawa 2002.

- Clarke W. N., „The One and the Many. A Contemporary Thomistic Metaphysics", Notre Dame 2001.

- Gilson E., „Byt i istota”, tłum. J. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1968.

- Janeczek S., Starościc A., (red.), „Metafizyka. Część I: Koncepcje metafizyki", Lublin 2017.

- Janeczek S., Starościc A., (red.), „Metafizyka. Część II: Zarys teorii bytu", Lublin 2017.

- Jaroszyński P., „Metafizyka czy ontologia”, Lublin 2011.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków 2011.

- Krąpiec M. A., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin 1994.

- Krąpiec M. A., „Metafizyka”, Lublin 1995.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej”, Warszawa 2006.

- Morawiec E., "Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej", Warszawa 2004.

- Philippe M. D., „Retracing Reality. A Philosophical Itinerary”, Edinburgh 1999.

- Stępień A. B., „Wprowadzenie do metafizyki”, Kraków 1964.

- Stróżewski W., „Ontologia”, Kraków 2004.

- Śnieżyński K., Duchliński P. (red.), "Metafizyka i dekonstrukcja. W poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu", Kraków 2016.

- Wojtysiak J., „O słowie być”, Lublin 2005.

Wymagania wstępne:

Wykład z metafizyki ogólnej jest adresowany dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z filozofią, zwykle są studenci pierwszego roku filozofii.

Mogą uczestniczyć w nim również studenci innych kierunków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka, Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka, Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze letnim będziemy omawiać czynniki konieczne występujące w bycie. Najpierw omówimy STRUKTURĘ BYTU, czyli złożenie bytu z aktu i możności, substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej oraz z istoty i istnienia.

Przy końcu semestru zajmiemy się zagadnieniem PRZYCZYN BYTU. Wskażemy m.in. na cztery rodzaje przyczyn występujące w każdym bycie przygodnym.

Wreszcie poruszymy problematyka Absolutu (Boga), która jest zwieńczeniem metafizyki. Metafizyka klasyczna wskazuje na istnienie Absolutu, który jest ostatecznym źródłem istnienia oraz Bytem będący racją całej rzeczywistości.

Pełny opis:

Metafizyka jest podstawową nauką filozoficzną, od której wszystkie inne dyscypliny filozoficzne są pochodne lub zależne (będąc w istocie metafizykami szczegółowymi). Metafizyka ma za zadanie wyjaśnić w sposób ostateczny zarówno byty jednostkowe (konkrety), jak i ogół bytów przez wskazanie na tkwiący w nich czynniki konieczne, dzięki którym są bytem.

W semestrze letnim będziemy omawiać te własnie czynniki konieczne występujące w bycie. Dlatego najpierw omówimy STRUKTURĘ BYTU, czyli złożenie bytu z aktu i możności, substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej oraz z istoty i istnienia.

Wyeksponujemy znaczenie istnienia w bycie, oraz podstawowego złożenia bytu z istoty i istnienia. Pozwala to wyjaśnić ostatecznie takie fakty metafizyczne, jak przygodność bytów (niekonieczność istnienia), pluralizm bytowy, wzajemną zależność, a także problem źródła istnienia. Akt istnienia

(esse) jest najgłębszym i najdoskonalszym aktem bytu; bez aktu istnienia wszelka treść (essentia) pozostawałaby jedynie czystą możliwością. Byt ujmowany w aspekcie istnienia zapewnia realizm i obiektywność poznania oraz języka, jakim posługuje się człowiek.

Przy końcu semestru zajmiemy się zagadnieniem PRZYCZYN BYTU. Wskażemy m.in. na cztery rodzaje przyczyn występujące w każdym bycie przygodnym.

Wreszcie poruszymy problematyka Absolutu (Boga), która jest zwieńczeniem metafizyki. Metafizyka klasyczna wskazuje na istnienie Absolutu, który jest ostatecznym źródłem istnienia oraz Bytem będący racją całej rzeczywistości.

Literatura:

- Berti E., „Wprowadzenie do metafizyki”, tłum. D. Facca, Warszawa 2002.

- Clarke W. N., „The One and the Many. A Contemporary Thomistic Metaphysics", Notre Dame 2001.

- Gilson E., „Byt i istota”, tłum. J. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1968.

- Janeczek S., Starościc A., (red.), „Metafizyka. Część I: Koncepcje metafizyki", Lublin 2017.

- Janeczek S., Starościc A., (red.), „Metafizyka. Część II: Zarys teorii bytu", Lublin 2017.

- Jaroszyński P., „Metafizyka czy ontologia”, Lublin 2011.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków 2011.

- Krąpiec M. A., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin 1994.

- Krąpiec M. A., „Metafizyka”, Lublin 1995.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej”, Warszawa 2006.

- Morawiec E., "Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej", Warszawa 2004.

- Philippe M. D., „Retracing Reality. A Philosophical Itinerary”, Edinburgh 1999.

- Stępień A. B., „Wprowadzenie do metafizyki”, Kraków 1964.

- Stróżewski W., „Ontologia”, Kraków 2004.

- Śnieżyński K., Duchliński P. (red.), "Metafizyka i dekonstrukcja. W poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu", Kraków 2016.

- Wojtysiak J., „O słowie być”, Lublin 2005.

Wymagania wstępne:

Wykład z metafizyki ogólnej jest adresowany dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z filozofią, zwykle są studenci pierwszego roku filozofii.

Mogą uczestniczyć w nim również studenci innych kierunków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.